Szkoła Podstawowa w Uszczynie

09 listopada 2011 22:45

REGULAMINY I PROCEDURY

XV.      REGULAMINY I PROCEDURY

 

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ W

USZCZYNIE

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

 

Uczeń ma prawo do:

1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny                     pracy umysłowej;

2.opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;

3. korzystania z doraźnej pomocy medycznej oraz materialnej, według ustalonych przez władze i szkołę przepisów, zasad i funduszy;

4. życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, swobody, wyrażania myśli i przekonań dotyczących w szczególności życia klasy, szkoły, a także światopoglądowych i religijnych;

5. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów oraz reprezentowania klasy     lub szkoły we współzawodnictwie nauce, w konkursach przedmiotowych i tematycznych;

6. pomocy w przypadku trudności w nauce;

         1.        korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, pomocy dydaktycznych, księgozbioru biblioteki szkolnej podczas zajęć pozalekcyjnych oraz korzystania ze świetlicy szkolnej w czasie nie objętym lekcjami;

         2.        wpływania na życie szkolne przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających na terenie szkoły;

         3.        wyrażania swoich wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskania na nie odpowiedzi oraz swobody wyrażania swoich myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym praw innych osób;

         4.        odwołania się w sprawach do wychowawcy, samorządu klasowego lub uczniowskiego, dyrektora, a w dalszej kolejności do nadrzędnych władz oświatowych;

         5.        uczestniczenia w organizowanych formach wypoczynku w czasie ferii szkolnych i wakacji oraz do udziału w imprezach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych organizowanych na terenie szkoły;

         6.        sprawiedliwego i obiektywnego oceniania;

         7.        powiadomienia najpóźniej na siedem dni przed terminem o przewidywanej tematyce i czasie prac klasowych i sprawdzianów;

         8.        uczestniczenia tylko w jednej całogodzinnej pracy klasowej lub całogodzinnym sprawdzianie w ciągu dnia lekcyjnego. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone dwie prace klasowe lub sprawdziany. Kartkówka jako forma kontroli wiadomości maksymalnie z ostatnich trzech lekcji, może być niezapowiedziana, jeśli jej czas nie przekracza 15 minut;

         9.        poznania oceny zwrotu prac klasowych lub sprawdzianów w terminie 2 tygodni od czasu ich pisania. Dopiero po jej otrzymaniu uczeń może pisać następna pracę z tego przedmiotu;

      10.      poinformowanie przez nauczycieli przedmiotów co najmniej na 7 przed datą zebrania kwalifikacyjnego lub promocyjnego rady pedagogicznej o ustalonych dla niego ocenach;

      11.      składania samemu lub przez rodziców podania o egzamin sprawdzający, jeśli zaproponowana przez nauczyciela ocena okresowa jest jego zdaniem nieadekwatna do posiadanych wiadomości lub umiejętności. Zasady i sposób egzaminów normują oddzielne przepisy;

      12.      ustalenia w toku narady wychowawczej oceny ze sprawowania, w której powinna wystąpić:

  1. samoocena ucznia rozumiana jako prawo wyrażania opinii o własnym zachowaniu i postępowaniu,
  2. ocena zespołu uczniowskiego rozumiana jako opinia klasy,
  3. ocena wychowawcy klasy uwzględniająca opinię o uczniu wydaną przez innych nauczycieli,

      13.      pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w pomieszczeniach szkoły.

      14.      do zapoznania się z ocenionym sprawdzianem komtencji po klasie 6( na swój wniosek lub jego rodziców- prawn.opiek) w miejscu i czasie wskazanym przez dyr. OKE( sprawdzone i ocenione prace uczniów wraz z kartą odp. Przechowywane są przez OKE przez 6 mcy)

 

Uczeń ma obowiązek:

 

   1. przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły;

   2. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych;

         2.        uzupełniania braków wynikających z nieobecności w szkole (w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły);

         3.        dostarczenia usprawiedliwienia nieobecności w wyznaczonym terminie (7 dni od powrotu do szkoły);

         4.        godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz;

         5.        szanowania przekonań, poglądów i godności drugiego człowieka;

         6.        przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zajęć, przerw i zabaw;

         7.        przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły;

         8.        dbania o własne zdrowie i higienę;

         9.        dbania o mienie szkoły; w przypadku zniszczenia, dewastacji mienia, rodzice ucznia (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność materialną za zaistniałe zniszczenia i uszkodzenia;

      10.      reagowania na zło i krzywdę zauważoną w szkole i poza nią;

      11.      odrzucania negatywnych wzorców zachowań, używek i narkotyków;

      12.      bycia odpowiedzialnym za własne życie i rozwój osobowości;

 

 

REGULAMIN LEKCYJNY

 

Uczeń ma prawo do:

 

- Znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji,

- Pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności,

- Jawnej, sprawiedliwej i bieżącej oceny.

     - Udziału w urządzaniu i wystroju powierzonej sali lekcyjnej

- dostosowaniu sali do potrzeb jednostki lekcyjnej i nauczanego przedmiotu

 

 

Uczeń ma obowiązek:

- Punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia,

- Aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad

- Uzupełniania braków wynikających z absencji,

- Przygotowywania się do zajęć lekcyjnych.

- Pozostawienia sali lekcyjnej w porządku po każdych zajęciach,

- Dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe,

- Niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych.

 

ZASADY OCENIANIA

 

 

Zasady ustalania ocen z przedmiotów i zachowania określa Wewnątrzszkolny System Oceniania(WSO)

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

 

Uczniowie mają prawo do:

 

 

- Uchwalenia regulaminu samorządu uczniowskiego i jego nowelizacji,

- Wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu,

- Wyboru opiekuna SU w trybie opisanym w regulaminie,

- Pomocy organizacyjnej i prawnej ze strony opiekuna samorządu,    wychowawcy klasy i dyrekcji.

 

 

Uczniowie mają obowiązek:

 

- Przestrzegania uchwał władz samorządu śledzenia jego prac, udziału w nich oraz pomocy w możliwie szerokim zakresie w realizowaniu organizowanych przez niego przedsięwzięć.

 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 W USZCZYNIE

 

ROZDZIAŁ I

 

PODSTAWA PRAWNA

  • § 1

 

1. Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej  w Uszczynie działa w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.

2. Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły.

3. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów naszej szkoły.

4. Podstawą działalności Samorządu jest niniejszy regulamin.

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 2 

 

WŁADZE SAMORZĄDU

 

  • § 2

 

1. Władzami Samorządu są:

- Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych ( KSU )

- Rada Samorządu Uczniowskiego ( zwana RSU )

- Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

  • § 3

 

1. Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych składa się z przedstawicieli klas IV-VI po 3 osoby z każdej klasy wyłanianych w wyborach klasowych.

2. Do kompetencji Rad Klasowych należy:

- wybór i odwoływanie przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego,

- wybór komisji wyborczej, która przeprowadza wybory do władz Samorządu,

- wybór opiekuna Samorządu Uczniowskiego,

- podejmowanie decyzji dotyczących działania Samorządu.

 

 

 

  • § 4

 

1. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się:

- przewodniczącego i jego zastępcy,

-skarbnika

2. Powołanie Rady Samorządu Uczniowskiego odbywa się w drodze tajnych wyborów ,w których uczestniczą przedstawiciele Samorządów Klasowych.

3. Wyborów należy dokonać do 15 września każdego roku szkolnego.

4. Każdy głosujący otrzymuje kartę do głosowania, która zawiera nazwiska i imiona kandydatów.

5. Głosowanie odbywa się na pierwszym zebraniu Przedstawicieli Samorządów Klasowych w obecności wychowawców.

6. Podliczenia głosów dokonuje Komisja Wyborcza.

7. O pełnionej funkcji decyduje ilość głosów oddanych na danego kandydata.

8. Kandydat musi wyrazić zgodę na pełnienie danej funkcji.

9. W przypadku odmowy jego funkcję przyjmują kolejni kandydaci z listy.

10. Do kompetencji Rady Samorządu Uczniowskiego należy:

  • kierowanie bieżącą pracą Samorządu Uczniowskiego
  • reprezentowanie Samorządu wobec jego członków i na zewnątrz
  • prowadzenie dokumentacji finansowej

 

11. Opiekun ma głos doradczy we władzach SU i prawo opiniowania przedsięwzięć projektowanych przez SU oraz prawo wnioskowania do dyrektora szkoły o zatwierdzenie do realizacji lub odrzucenie wymienionych inicjatyw.

12. Tryb powoływania Opiekuna SU:

 

- do końca września każdego roku szkolnego przeprowadzane są wśród wyłonionych przedstawicieli rad klasowych (KSU) i Rady Samorządu Uczniowskiego(RSU) tajne wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego

wyłanianego spośród tych członków Rady Pedagogicznej, którzy wyrażą zgodę na kandydowanie do tej funkcji.

- Rada Samorządu Uczniowskiego(RSU) zwraca się do dyrektora szkoły o powołanie na funkcję opiekuna SU tego nauczyciela, który otrzymał najwięcej głosów.

- Dyrektor powołuje opiekuna SU na każdy rok szkolny i jest to funkcja honorowa,    nie kadencyjna.

 

 

13. Tryb odwoławczy:

Rada Samorządu Uczniowskiego(RSU) ma prawo zwrócić się do dyrektora szkoły o odwołanie z funkcji opiekuna SU przed upływem danego roku szkolnego

podając szczegółowe uzasadnienie na piśmie. Dyrektor w ciągu 14 dni od wpłynięcia wniosku udziela odpowiedzi na piśmie o podjętej decyzji. W razie odwołania RSU przeprowadza w wyznaczonym przez dyrektora terminie nowe wybory opiekuna SU. decyzja dyrektora jest ostateczną.

Dokument wytworzony przez: Rada Pedagogiczna
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 listopada 2011 22:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Kwiecień
Ilość wyświetleń: 1337
09 listopada 2011 22:45 (Zbigniew Kwiecień) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl