Szkoła Podstawowa w Uszczynie

09 listopada 2011 22:41

ORGANIZACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA, WSPÓŁDZIAŁANIA Z PORADNIAMI I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ.

               XII.      WARUNKI POBYTU W SZKOLE ZAPEWNIAJĄCE UCZNIOM BEZPIECZEŃSTWO.

 

§ 1

Szkoła zapewnia uczniom warunki bezpiecznego pobytu, które regulują odrębne przepisy (BHP, ppoż, przepisy sanitarne, prawo budowlane) oraz

procedury i regulaminy zawarte w dziale XV. (Regulaminy i procedury)

XIV.ORGANIZACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA, WSPÓŁDZIAŁANIA Z PORADNIAMI I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ.

 

 § 1

 

 1. W sytuacjach wykraczających poza kompetencje szkoły, organizuje ona   uczniowi pomoc instytucji pozaszkolnych (Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej, Policji, Sądu Rodzinnego i Nieletnich, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) Szkoła w swojej działalności współdziała z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Sądem - Wydział Rodzinny i Nieletnich, Pełnomocnikiem burmistrza d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z odrębnymi przepisami i dwustronnymi ustaleniami.

 

 1. W celu realizacji zadań profilaktycznych mogą być organizowane na terenie szkoły dla uczniów i ich rodziców spotkania z pracownikami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Sądu oraz funkcjonariuszami Policji itp.

 

 1. Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Procedury pracy z dzieckiem

mającym trudności w nauce oraz pracy z dzieckiem zdolnym – pomoc psychologiczno - pedagogiczna

 

podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania  i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 

Lp.

Szkoła:

Odpowiedzialni

Termin

 1. 1.

Diagnozuje możliwości oraz poziom wiadomości, umiejętności i postaw stosownie do wieku ucznia.

nauczyciele

IX

 1.  

Bada przyczyny niepowodzeń szkolnych.

nauczyciele

XI, XII

 1. .

Dokonuje analizy orzeczeń i opinii  PPP

nauczyciele

IX

 1. 4.

Uwzględnia zalecenia opinii PPP i dostosowuje wymagania do możliwości ucznia.

nauczyciele

 

 1.  

Nauczyciele prowadzą działania pedagogiczne mające na celu rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz planują sposoby ich zaspokajania.

Nauczyciele, wychowawcy

 

 1.  

Rozpoznają zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych oraz planują sposoby ich zaspakajania.

J/w

 

 1.  

Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi, jest zadaniem zespołu, składającego się z nauczycieli oraz specjalistów: psychologów, logopedów, pedagogów.

zespół

 

 1.  

Zespół powoływany jest drogą zarządzenia przez Dyrektora Szkoły.

Dyrektor

 

 1.  

Pracami zespołu koordynuje nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły.

koordynator

 

 1.  

Spotkania zespołu powołuje koordynator

 

 1.  

W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć rodzice dziecka

 

 1.  

Na wniosek dyrektora w pracach zespołu może brać  udział specjalista poradni

dyrektor

 

 1.  

Osoby biorące udział w pracy zespołu obowiązane są do nieujawniania spraw poruszanych  na spotkaniu

 

 

 1.  

Zespół zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia. Karty nie zakłada się dla ucznia z orzeczeniem

 

 

 1.  

Karta zawiera: imię i nazwisko dziecka, nazwę szkoły, informację dotyczącą: potrzeby objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną, zakres udzielanej pomocy, zalecane formy pracy, liczba godzin zajęć specjalistycznych, ocenę efektywności udzielanej pomocy, terminy spotkań zespołu, podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach zespołu.

zespół

 

 1.  

Informację o przyznanych formach zajęć oraz ilość przyznanych godzin -  do karty wpisuje Dyrektor Szkoły, kwitując wpis  datą i podpisem.

Dyrektor

 

 1.  

Po każdym spotkaniu zespołu, karta przedkładana jest do wglądu do Dyrektora.

zespół

 

 1.  

Kartę dołącza się  do dokumentacji badań.

 

 

 1.  

Po zakończeniu uczęszczania przez dziecko na zajęcia wspierające, w szkole pozostaje kserokopia karty, a oryginał wydaje się rodzicom lub za zgodą rodzica kartę przekazuje się do innej placówki

 

 

 1.  

Pomoc udzielana jest we współpracy z: rodzicami, poradniami PPP, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi placówkami oświatowymi oraz organizacjami wspierającymi działalność Szkoły.

 

 

 1.  

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: rodzica, ucznia i nauczyciela wychowawcy, poradni PPP.

 

 

 1.  

Pomoc udzielana jest w formie: zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć specjalistycznych: logopedycznych, socjoterapeutycznych, korekcyjno – kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, porad i konsultacji.

 

 

 1.  

Pomocą objęci są uczniowie posiadający orzeczenie, opinię PPP, uczniowie nie posiadający opinii, ale mający trudności w nauce lub trudności wychowawcze oraz uczniowie zdolni, uczniowie z zaburzeniami komunikacji językowej, uczniowie chorzy przewlekle, uczniowie będący w sytuacji kryzysowej i traumatycznej, uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym, uczniowie niepełnosprawni, uczniowie zaniedbani środowiskowo oraz uczniowie mający trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi.

 

 

 1.  

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.

 

 

 1.  

Korzystanie z tej pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

 

 1. 6.

Liczba uczestników zajęć rozwijających uzdolnienia wynosi  – do 8 osób.

 

 

 1.  

Liczba uczestników zajęć wyrównawczych wynosi – do 8 osób.

 

 

 1.  

Liczba uczestników zajęć korekcyjno – kompensacyjnych wynosi – do 5 osób

 

 

 1.  

Liczba uczniów zajęć logopedycznych wynosi – do 4 osób

 

 

 1.  

Liczba uczniów zajęć socjoterapeutycznych wynosi – do 10 osób.

 

 

 1.  

Godzina zajęć wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia trwa 45 m, a godzina zajęć specjalistycznych 60 m.

 

 

 1.  

Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców uczniów i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści.

 

 

 1.  

Zespół opracowuje dla ucznia z wyjątkiem ucznia posiadającego orzeczenie, plan działań wspierających zawierający: cele do osiągnięcia, działania realizowane z uczniem, metody pracy, zakres dostosowania wymagań edukacyjnch, do indywidualnych potrzeb dziecka, działania wspierające rodziców, zakres współdziałania z poradniami.

zespół

 

 

 1.  

Zespoły utworzone dla uczniów mających jednorodne indywidualne potrzeby mogą opracować wspólny plan działań dla tych uczniów.

 

 1.  

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie zespół określa działania wspierające rodziców oraz zakres współpracy z poradniami. Ustalenia zespołu są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.

 

 1.  

Zespół dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy. Dokonując oceny zespół określa wnioski i zalecenia do dalszej pracy

 

 1.  

Na podstawie w/w oceny Dyrektor może podjąć decyzję o wcześniejszym zakończeniu udzielania pomocy

Dyrektor

 

 1. 10.

Poza zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi szkoła organizuje dodatkowo pomoc koleżeńską.

wychowawca,

n-l świetlicy

w zależności od potrzeb

 1. 12.

Wspiera rodziców uczniów z trudnościami w nauce poprzez:

▪ częste kontakty, wywiady, rozmowy indywidualne,

▪ udzielanie wskazówek pedagogicznych,

▪ ułatwianie kontaktów z PPP

▪ dostarczanie odpowiedniej literatury

 • pedagogizację rodziców

 

nauczyciele

cały rok

 

 

Dokument wytworzony przez: Rada Pedagogiczna
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 listopada 2011 22:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Kwiecień
Ilość wyświetleń: 1434
09 listopada 2011 22:41 (Zbigniew Kwiecień) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl