Szkoła Podstawowa w Uszczynie

09 listopada 2011 22:37

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY

                                                                               XII.      ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY.

 

§ 1

Warunki przyjęcia dziecka sześcioletniego do szkoły w trzyletnim okresie  przejściowym:

 

1. na wniosek rodziców dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu dziecka do klasy      pierwszej biorąc pod uwagę:

- warunki organizacyjne szkoły;

- objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki;

2. istnieje możliwość przyjęcia do szkoły dziecka sześcioletniego, nieobjętego wcześniej żadną formą wychowania przedszkolnego po uzyskaniu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

3.Warunki przyjęcia do szkoły dziecka pięcioletniego- roczne przygotowanie przedszkolne

- dziecko w wieku 5 lat obowiazanejest odbyc roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w sp lub w innej formie wychowania przedszkolnego( organ gminy prowadzący ewidencję ludności jest zobowiązany przesłać dyr. szk informację o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci od 3do 13 lat.

- na wniosek rodzica do oddziału przedszkolnego może zostać przyjęte dziecko pięcioletnie lub do klasy pierwszej jeżeli wykazuje dojrzałość psychofizyczną do podjęcia nauki(wtedy jest zwolniony z konieczności odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

§ 2

 

  1. Nie spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  2. Przez niespełnienie obowiązku, szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole podstawowej.
  3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.
  4. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.
  5. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły w obwodzie, w której dziecko mieszka lub do której dziecko uczęszcza może zezwolić na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania.

 

§ 32

  1. Do szkoły przyjmowane są dzieci:

1)  z urzędu - zamieszkałe w obwodzie szkoły,

2)  na prośbę rodziców ( prawnych opiekunów ) – dzieci zamieszkałe poza obwodem    szkoły,

3)  do klasy programowo wyższej przyjmowani są uczniowie na podstawie:

a)      świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, do której uczeń uczęszczał,

b)      pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w przypadku ucznia , który spełniał obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie art.16 ust.8 ustawy o systemie oświaty,

c)      świadectwa wydanego przez szkołę za granicą przetłumaczonego na język polski.

 

Dokument wytworzony przez: Rada Pedagogiczna
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 listopada 2011 22:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Kwiecień
Ilość wyświetleń: 1271
09 listopada 2011 22:37 (Zbigniew Kwiecień) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl