Szkoła Podstawowa w Uszczynie

09 listopada 2011 22:35

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW.

XI. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW, RODZAJE KAR I NAGRÓD STOSOWANYCH WOBEC UCZNIÓW.

§ 1

 

Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski ustalają szczegółowe prawa i obowiązki uczniów przy zachowaniu następujących zasad:

 

Uczeń ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;
 3. korzystania z doraźnej pomocy medycznej oraz materialnej, według ustalonych przez władze i szkołę przepisów, zasad i funduszy;
 4. życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, swobody, wyrażania myśli i przekonań dotyczących w szczególności życia klasy, szkoły, a także światopoglądowych i religijnych;
 5. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów oraz reprezentowania klasy lub szkoły we współzawodnictwie nauce, w konkursach przedmiotowych i tematycznych;
 6. pomocy w przypadku trudności w nauce;
 7. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, pomocy dydaktycznych, księgozbioru biblioteki szkolnej podczas zajęć pozalekcyjnych oraz korzystania ze świetlicy szkolnej w czasie nie objętym lekcjami;
 8. wpływania na życie szkolne przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających na terenie szkoły;
 9. wyrażania swoich wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskania na nie odpowiedzi oraz swobody wyrażania swoich myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym praw innych osób;
 10. odwołania się w sprawach do wychowawcy, samorządu klasowego lub uczniowskiego, dyrektora, a w dalszej kolejności do nadrzędnych władz oświatowych;
 11. uczestniczenia w organizowanych formach wypoczynku w czasie ferii szkolnych i wakacji oraz do udziału w imprezach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych organizowanych na terenie szkoły;
 12. sprawiedliwego i obiektywnego oceniania;
 13. powiadomienia najpóźniej na siedem dni przed terminem o przewidywanej tematyce i czasie prac klasowych i sprawdzianów;
 14. uczestniczenia tylko w jednej całogodzinnej pracy klasowej lub całogodzinnym sprawdzianie w ciągu dnia lekcyjnego. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone dwie prace klasowe lub sprawdziany. Kartkówka jako forma kontroli wiadomości maksymalnie z ostatnich trzech lekcji, może być niezapowiedziana, jeśli jej czas nie przekracza 15 minut;
 15. poznania oceny zwrotu prac klasowych lub sprawdzianów w terminie 2 tygodni od czasu ich pisania. Dopiero po jej otrzymaniu uczeń może pisać następna pracę z tego przedmiotu;
 16. poinformowanie przez nauczycieli przedmiotów co najmniej na 7 przed datą zebrania kwalifikacyjnego lub promocyjnego rady pedagogicznej o ustalonych dla niego ocenach;
 17. składania samemu lub przez rodziców podania o egzamin sprawdzający, jeśli zaproponowana przez nauczyciela ocena okresowa jest jego zdaniem nieadekwatna do posiadanych wiadomości lub umiejętności. Zasady i sposób egzaminów normują oddzielne przepisy;
 18. ustalenia w toku narady wychowawczej oceny ze sprawowania, w której powinna wystąpić:
  • samoocena ucznia rozumiana jako prawo wyrażania opinii o własnym zachowaniu i postępowaniu,
  • ocena zespołu uczniowskiego rozumiana jako opinia klasy,
  • ocena wychowawcy klasy uwzględniająca opinię o uczniu wydaną przez innych nauczycieli,

 

§ 2

 

1. Uczeń ma obowiązek:

 1. przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły;
 2. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i życiu szkoły;
 3. uzupełniania braków wynikających z nieobecności w szkole (w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły);
 4. dostarczenia usprawiedliwienia nieobecności w wyznaczonym terminie (7 dni od powrotu do szkoły);
 5. godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz;
 6. szanowania przekonań, poglądów i godności drugiego człowieka;
 7. przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zajęć, przerw i zabaw;
 8. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły;
 9. dbania o własne zdrowie i higienę;
 10. dbania o mienie szkoły; w przypadku zniszczenia, dewastacji mienia, rodzice ucznia (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność materialną za zaistniałe zniszczenia i uszkodzenia;
 11. reagowania na zło i krzywdę zauważoną w szkole i poza nią;
 12. odrzucania negatywnych wzorców zachowań, używek i narkotyków;
 13. bycia odpowiedzialnym za własne życie i rozwój osobowości;

§ 3

 

I Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie:

 

 1. uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,
 2. grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji,
 3. imprez okolicznościowych, jeżeli decyzję podejmie wychowawca klasy lub rada pedagogiczna

 

 

 

II Przez strój galowy należy rozumieć:

 

 1. dla dziewcząt – granatowa lub czarna spódnica (spodnie) i biała bluzka,
 2. dla chłopców – granatowe lub czarne spodnie i biała koszula,

 

§ 4

 

Procedury korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych:

 

 • Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność.
 • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie czy kradzież sprzętu.
 • Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone i schowane).
 • Poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon oraz inne urządzenia elektroniczne mogą by używane pod warunkiem nienaruszania dóbr osobistych innych osób
 • Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu czy aparatu fotograficznego jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej.
 • Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje zabranie telefonu do „depozytu” – aparat odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia. Zdeponowanie winno być w obecności ucznia, po uprzednim wyłączeniu telefonu. Jeżeli sytuacja powtarza się po raz trzeci, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu do szkoły, a rodzice mogą się z nim kontaktować przez sekretariat szkoły.
 • W przypadku kolejnego łamania zasad uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania o 1 stopień. Każde trzy następne wykroczenia powodują obniżenie oceny do nagannej.

 

§ 5

Zasady rekrutacji pocztu flagowego


Osoby do Pocztu Flagowego mogą zgłaszać wszystkie organy szkoły, spośród uczniów klas programowo o jeden etap nauczania niższych niż najstarsza, do 10 czerwca danego roku szkolnego. Skład Pocztu Flagowego zatwierdza Rada Pedagogiczna na posiedzeniu klasyfikacyjnym, wybierając uczniów najbardziej godnych tej funkcji, w liczbie 3 osób (dwóch chłopców i jedna dziewczynka) .

Jeżeli ze względów kondycyjnych lub innych, osoba zatwierdzona nie może pełnić swoich obowiązków, jego obowiązki reprezentacyjne przejmuje kolejna osoba nominowana do tej funkcji.

 

Za niewłaściwe realizowanie obowiązków flagowego, a w szczególności braku należytego szacunku dla flagi i nieprzestrzegania ceremoniału, a także innych uchybień regulaminu szkolnego, uczeń może być odwołany z funkcji na wniosek wychowawcy lub innego uprawnionego organu szkoły po zatwierdzeniu wniosku przez Radę Pedagogiczną. Od decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły.

 

Insygnia pocztu flagowego

 

 • biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone białym kolorem w stronę kołnierza, spięte na wysokości lewego biodra,

Kołnierz ani nic innego nie może zasłaniać biało-czerwonej szarfy.

 

Ubiór pocztu flagowego

 • czarne lub granatowe spodnie, biała koszula
 • białe bluzki i czarne lub granatowe spódnice.

Gdy uroczystości z udziałem pocztu odbywają się na zewnątrz budynku w trudnych warunkach pogodowych, dopuszczalny jest inny taktowny strój. W przypadku, gdy poczet uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub gdy ogłoszono żałobę narodową, sztandar zostaje udekorowany czarnym kirem.

 

Sposób udekorowania kirem


Wstęga czarnej materii zaczynająca się w lewym górnym rogu, a kończąca w połowie dolnej czerwonej materii flagi, czyli na długości trzech czwartych płachty naszego sztandaru.

 

Udział sztandaru w uroczystościach

 

 • Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.
 • Uroczystości rocznicowe: Konstytucji 3 Maja i Odzyskania Niepodległości.
 • Ceremonia ślubowania klas pierwszych.
 • Ceremonia ślubowania klas kończących szkołę.
 • Ceremonia przekazania nowego pocztu flagowego.
 • Uroczyste Msze św.
 • Powitanie szczególnych gości odwiedzających szkołę: prezydenta, premiera, marszałka sejmu, ministra oświaty, wojewody, biskupa lub marszałka sejmiku wojewódzkiego.


Ceremoniał ślubowania klas pierwszych i absolwentów

 

Rota ślubowania klas pierwszych
Uroczyście przyrzekamy,że uczynimy wszystko, aby być godnym miana ucznia tej szkoły.

Ślubuję uroczyście:

 • zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności,
 • dbać o godność ucznia i dobre imię szkoły,
 • krzewić ideały dobra, piękna i sprawiedliwości,
 • darzyć szacunkiem nauczycieli i pracowników szkoły,
 • przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego
 • nie zawieść pokładanych w nas nadziei.

 

 

Rota ślubowania absolwentów

My absolwentki i absolwenci Szkoły Podstawowej w Uszczynie
przyrzekamy uroczyście:

 • pogłębiać wyniesioną wiedzę  i wykorzystywać  ją w życiu codziennym oraz pracy zawodowej,
 • pracować sumiennie,
 • nie splamić honoru i dobrego imienia szkoły,

swą właściwą postawą, uczciwą pracą i społecznym zaangażowaniem przyczyniać się zawsze do rozwoju Ojczyzny,

§ 6

 

Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski ustalają rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów:

 

 

Nagrody stosowane wobec uczniów:

 1. pochwała wychowawcy klasy;
 2. pochwała dyrektora szkoły;
 3. pochwała wyrażona przez dyrektora szkoły publicznie wobec uczniów;
 4. świadectwo z czerwonym paskiem;
 5. za roczne bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu uczniowie mogą otrzymać nagrody książkowe,
 6. nagrody rzeczowe za udział w różnych konkursach…

 

§ 7

 

 1. 1.      Ustala się następujące formy karania uczniów:
 1.  
  1. upomnienie nauczyciela lub Wychowawcy wobec klasy;
  2. rozmowa ostrzegawcza Wychowawcy klasy z uczniem;
  3. upomnienie lub nagana ustna Dyrektora w obecności Wychowawcy;
  4.  rozmowa ostrzegawcza Dyrekcji Szkoły;
  5. zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły, do udziału w imprezach klasowych lub szkolnych na określony czas;
  6. upomnienie lub nagana Dyrektora na apelu wobec uczniów szkoły, z przekazaniem pisemnej informacji do rodziców, za którą odpowiedzialny jest Wychowawca;
  7. upomnienie lub nagana Dyrektora na apelu wobec uczniów szkoły, z przekazaniem pisemnej informacji do rodziców, za którą odpowiedzialny jest Wychowawca oraz z wpisaniem do dokumentacji przebiegu nauczania ucznia.
  8. wnioskowanie do Kuratora Oświaty o przeniesienie do innej szkoły w przypadku:

- kiedy uczeń swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia innych uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

- ma demoralizujący wpływ na innych (narkotyki, alkoholizm, wyłudzanie i inne naganne zjawiska.)

 1.  
  1. wnioskowanie do Sądu o przydzielenie uczniowi Kuratora Sądowego lub o umieszczenie go w Zakładzie Wychowawczym.

 

 

 

 

 1. 1.      Tryb odwoławczy.

 

 1. Uczeń może odwołać się na piśmie od wymierzonej kary do Dyrektora Szkoły w ciągu 7 dni od jej orzeczenia.
 2. Odwołanie rozpatruje komisja w składzie: Dyrektor Szkoły, Wychowawca Klasy, przedstawiciel Rady Pedagogicznej, przedstawiciel Rady Rodziców przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.
 3. Kara może zostać zawieszona lub anulowana przez Dyrektora Szkoły po rozpatrzeniu sprawy przez Komisję w ciągu tygodnia od złożenia odwołania, o czym informuje się ucznia na piśmie.
 4. Wychowawca klasy może dokonać zmiany oceny zachowania ucznia, który po poinformowaniu go o wystawionej ocenie popełnił poważne przewinienie.
 5. W przypadku przeniesienia do innej placówki decyzję podejmuje odnośny Kurator Oświaty na wniosek dyrektora szkoły, a tryb odwoławczy jest zgodny z KPA.
 6. Po przejściu określonych trybów odwoławczych decyzja jest ostateczną.

§ 8

 

                                 1.         W szkole nie stosuje się kar naruszających nietykalność cielesną i godność osobistą ucznia.

§ 9

 

                                 1.         Członkowie Samorządu Uczniowskiego i Samorządu Klasowego występujący w obronie praw uczniowskich mają zagwarantowaną pomoc i opiekę ze strony Dyrekcji Szkoły i Rady Rodziców.

 

§ 10

 

                                   1.         Rozstrzyganie sporów i nieporozumień na terenie szkoły:

 1. spory i nieporozumienia między uczniami jednej klasy rozstrzyga Wychowawca, jeżeli to konieczne w porozumieniu z Samorządem Klasowym i zainteresowanymi Rodzicami,
 2. spory między uczniami różnych klas rozstrzygają Wychowawcy tych klas, jeżeli to konieczne przy udziale Samorządów Klasowych, zainteresowanych Rodziców
 3. nieporozumienia między uczniem a nauczycielem rozstrzyga Dyrektor Szkoły przy współudziale Wychowawcy klasy i Samorządu Uczniowskiego,
 4. nieporozumienia wynikłe między Rodzicem a Nauczycielem rozstrzyga Dyrektor Szkoły,
 5. zaistniałe nieporozumienie może zgłosić każda ze stron konfliktu lub Wychowawca klasy bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły
 6. sprawa powinna zostać rozpatrzona w obecności obu zainteresowanych stron w terminie możliwie jak najkrótszym.

§ 11

                                 1.         W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej wprowadza się:

 1. zakaz przebywania na terenie szkoły osób obcych, nie będących najbliższą rodziną uczniów;
 2. zakaz wychodzenia w czasie pobytu w szkole poza teren posesji szkoły;
 3. zakaz przynoszenia przez uczniów przedmiotów nie będących wyposażeniem szkolnym, a mogących zagrażać bezpieczeństwu i spokojowi innych; przedmioty te będą zabierane i zwracane wyłącznie rodzicom uczniów.
 4. dyżury nauczycieli;

 

                                 2.         Zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich:

 1. dyżury pełnione są wg grafiku zatwierdzonego przez dyrektora szkoły;
 2. początek dyżuru - na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć, w ciągu dnia - podczas przerw międzylekcyjnych,
 3. nauczyciel wyznaczony do pełnienia dyżuru zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczniów na korytarzu, w sanitariatach, na boisku szkolnym,
 4. nauczyciel jest odpowiedzialny za punktualne wyjście na dyżur,
 5. nauczyciele wychowania fizycznego odpowiadają za porządek i dyscyplinę w szatniach, przy sali gimnastycznej
 6. za nieobecnych nauczycieli dyrektor szkoły wyznacza na dyżur nauczyciela w zastępstwie.

                                 3.         Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do ochrony uczniów przed przemocą, demoralizacją i uzależnieniami poprzez niezwłoczne informowanie dyrektora o przebywaniu na terenie posesji szkoły osób podejrzanych o rozprowadzanie narkotyków, nakłanianie uczniów do picia alkoholu, stosowanie przemocy i wymuszanie pieniędzy.

 

§ 12

 

 1. Obowiązują następujące zasady stroju szkolnego i wyglądu ucznia:
  1. ubiór estetyczny, czysty, funkcjonalny strój codzienny: dowolny, ale nie ekstrawagancki;
  2. strój sportowy obowiązujący na zajęciach w - f - ustalany z nauczycielem
  3. strój galowy: białe bluzki-koszule, granatowe-czarne spodnie i spódnice ewentualnie granatowe- czarne swetry, garnitury, garsonki itp.
  4. strój galowy obowiązuje na wszystkich uroczystościach szkolnych;
  5. na uroczystościach szkolnych w sali gimnastycznej obowiązuje miękkie lub gimnastyczne obuwie
 2. Uczesanie ucznia powinno być estetyczne i funkcjonalne, nie powinno ono przeszkadzać podczas pracy (opadać na oczy)
 3. Dziewczęta i chłopców wchodzących w skład grupy flagowej obowiązuje strój galowy, który w szczegółach ustalany jest co roku z zainteresowanymi uczniami.
 4. Wyklucza się wnoszenie wierzchniego okrycia do sal lekcyjnych.

 

§ 13

 

 1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. biżuterię przynoszoną przez uczniów do szkoły, jej zgubienie, zniszczenie oraz ewentualne uszkodzenia ciała wynikłe z noszenia tej biżuterii;
 2. spory wynikłe między uczniami bądź rodzicami spowodowane tzw. "handlem" przedmiotami przynoszonymi przez uczniów z domu do szkoły; sprawy te rozstrzygają: zainteresowani rodzice, ewentualnie Policja.

 

 1. Usprawiedliwienie, w związku z nieobecnością na zajęciach uczeń jest zobowiązany dostarczyć
 1. Wychowawcy klasy w ciągu 7 dni od dnia powrotu do szkoły. Brak usprawiedliwienia po 7 dniach daje Wychowawcy podstawę do uznania nieobecności za nieusprawiedliwioną.
 2. W wypadku nieobecności Wychowawcy uczeń przekazuje usprawiedliwienie innemu nauczycielowi lub Dyrektorowi Szkoły, którzy przechowują je do czasu powrotu wychowawcy.

 

Dokument wytworzony przez: Rada Pedagogiczna
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 listopada 2011 22:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Kwiecień
Ilość wyświetleń: 1486
09 listopada 2011 22:35 (Zbigniew Kwiecień) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl