Szkoła Podstawowa w Uszczynie

Aktualności zobacz archiwum »

28 lutego 2014 13:18

Zasady rekrutacji uczniów do klasy I szkoły podstawowej/oddziału przedszkolnego

Zasady rekrutacji uczniów do szkoły/oddziału przedszkolnego

 

            § 1. Warunki przyjęcia dziecka sześcioletniego do szkoły określają następujące punkty:

1)     na wniosek rodziców dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu dziecka do klasy pierwszej biorąc pod uwagę:

a)     warunki organizacyjne szkoły;

b)     objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki;

2)     dziecko w wieku 5 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego (organ prowadzący ewidencję ludności jest zobowiązany przesłać dyrektorowi szkoły informację o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci od 3do 13 lat).

 

          § 2.1. Nie spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

            2. Przez niespełnienie obowiązku, szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole podstawowej.

            3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

            4. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

            5. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły w obwodzie, w której dziecko mieszka lub do której dziecko uczęszcza może zezwolić na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania.

 

            § 3.1. Do szkoły przyjmowane są dzieci:

1)  z urzędu - zamieszkałe w obwodzie szkoły,

2)  na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, zgodnie z procedurą rekrutacji,

3)  do klasy programowo wyższej przyjmowani są uczniowie na podstawie:

a)     świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, do której uczeń uczęszczał,

b)     pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w przypadku ucznia, który spełniał obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie art.16 ust.8 ustawy o systemie oświaty,

c)     świadectwa wydanego przez szkołę za granicą przetłumaczonego na język polski.

            2. Szczegółowe procedury przyjęcia dziecka 6-letniego znajdują się w Załączniku Nr 1.

            3. Szczegółowe warunki przyjęcia dziecka 5-letniego do oddziału przedszkolnego znajdują się w Załączniku Nr 2.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 lutego 2014 13:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Izabela Dróżdż
Ilość wyświetleń: 555
04 marca 2014 13:50 (Izabela Dróżdż) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 marca 2014 13:49 (Izabela Dróżdż) - Dodanie załącznika [procedury_naboru_do_klasy_i.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 marca 2014 13:49 (Izabela Dróżdż) - Dodanie załącznika [procedury_naboru_do_oddzialu_przedszkolnego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl