Szkoła Podstawowa w Uszczynie

08 grudnia 2011 09:32

Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

IV. ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA.

 

§ 1

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA(WSO)  OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

W USZCZYNIE

 

 

I. GŁÓWNE CELE SYSTEMU.

 

System niniejszy opracowano w celu osiągnięcia możliwości skutecznego monitorowania poziomu i postępów opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności zawartych w realizowanych w szkole programach dydaktycznych i wychowawczych w odniesieniu do obowiązującej podstawy programowej.

 

Szczegółowe cele to :

1)  udzielenie uczniom informacji o stanie ich osiągnięć edukacyjnych w poszczególnych etapach zdobywania wiedzy i postępach bądź regresie występującym w danym czasie.

2)  pobudzenie uczniów do samodzielnego zaplanowania swojego rozwoju poprzez uświadomienie własnych predyspozycji i właściwe rozłożenie akcentów edukacyjnych na dziedziny dające możliwość szybkiego rozwoju i osiągnięcia  wysokiego poziomu.

3)  pozytywne motywowanie ucznia do pracy nad sobą w możliwie szerokim spektrum zagadnień dydaktycznych i wychowawczych.

4)  udzielenie rodzicom bądź opiekunom możliwie precyzyjnej i rzetelnej informacji o postępach ich wychowanków , stanie wiedzy i umiejętności w danym momencie, w odniesieniu do stawianych im wymagań semestralnych bądź końcowych, specjalnych uzdolnieniach i umiejętnościach jak też o problemach i trudnościach oraz sposobach ich likwidacji.

5)  dostarczenie nauczycielom wiedzy umożliwiającej stymulowanie uczniów do rozwoju w możliwie szerokim zakresie z uwzględnieniem ich indywidualnych dążeń i predyspozycji oraz udzielanie skutecznej pomocy w przezwyciężaniu występujących trudności .

6)  zainspirowanie nauczycieli do optymalizacji i permanentnego doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

 

 

 

II. GŁÓWNE PARAMETRY SYSTEMU

 

 • § 1. Jawność oceniania

 

 

1.1 nauczyciele informują na początku każdego roku szkolnego o stawianych przez siebie wymaganiach edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów, uczniów i ich rodziców bądź opiekunów prawnych

 

1.2        wychowawcy klas informują na początku każdego roku szkolnego o zasadach oceniania zachowania uczniów, ich rodziców bądź opiekunów prawnych

 

1.3        oceny są jawne zarówno dla ucznia jak też dla rodziców czy opiekunów prawnych ,wymóg ten jest realizowany poprzez bieżące informowanie o ocenie (ucznia słownie lub poprzez zapis w „ dzienniczku ucznia „ , a rodziców czy opiekunów poprzez zapis w „dzienniczku ucznia „ , potwierdzany własnoręcznymi podpisami)

 

1.4 integralnym elementem oceniania jest samoocena ucznia, podstawą    osiągania coraz lepszych efektów samokontrola, stymulowana zarówno przez  nauczycieli jak przez rodziców  

     

1.5   sprawdzone i ocenione prace pisemne otrzymują do wglądu uczniowie i rodzice bądź opiekunowie prawni na zasadach określonych przez nauczyciela

 

1.6   na prośbę ucznia lub rodzica nauczyciel zobowiązany jest uzasadnić ustaloną przez siebie ocenę

 

 

 • § 2. Optymalizacja wymagań

 

Ten element systemu oceniania ma umożliwić pełną stymulację rozwojową ucznia, poprzez takie dobranie stawianych mu wymagań, aby spowodować osiąganie przez niego najwyższych możliwych w danym momencie postępów. Oznacza to, że każdy nauczyciel w naszej szkole ma podjąć trud dostosowania wymagań do indywidualnych możliwości uczniów zarówno tych wybitnych jak też mających problemy edukacyjne czy wychowawcze.

 

 

 1. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do dostosowania wymagań edukacyjnych wobec uczniów, u których na podstawie badań specjalistycznych przeprowadzonych w powołanych do tego celu poradniach, stwierdzono trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające im sprostanie wymaganiom wynikającym z realizowanych przez szkołę programów nauczania.
 2. Nauczyciele przedmiotów: wychowanie fizyczne, technika, muzyka, plastyka ustalając ocenę zobowiązani są w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z nałożonych na niego, a specyficznych dla każdego z tych przedmiotów obowiązków.
 3. Jeżeli zachodzi uzasadniona potrzeba uczeń może zostać zwolniony z zajęć wychowania fizycznego przez dyrektora szkoły w oparciu o opinie lekarza stwierdzającą ograniczenie możliwości uczestnictwa ucznia w tych zajęciach.
 4. Każdy nauczyciel jest zobowiązany zapewnić uczniom szczególnie zdolnym możliwość rozwoju w tempie wynikającym z jego możliwości edukacyjnych poprzez rozszerzanie i pogłębianie jego wiedzy i umiejętności o treści wykraczające poza realizowane programy po konsultacji z dyrektorem szkoły.
 5. Nauczyciel wychowawca jest zobowiązany do zapoznania się z sytuacją środowiskową swoich wychowanków i do zapoznania z nią dyrekcji szkoły i prowadzących pracę dydaktyczną z danym zespołem klasowym nauczycieli w przypadku gdy sytuacja ta może mieć znaczący wpływ na osiągnięcia dydaktyczne i postawę wychowawczą ucznia.

 

§ 3. Zasady szkolnego systemu oceniania.

 

 1. Zasada systematyczności:

-          uczeń powinien być oceniany systematycznie i w rożnej formie

-          ocenianie winno być planowe i rytmiczne, data i zakres sprawdzianu  i pracy klasowej powinny być odnotowane w dzienniku lekcyjnym.

 

2. Zasada różnicowania:

-          ocenianiu winny podlegać: prace domowe ustne bądź pisemne, prace klasowe, kartkówki, odpowiedzi ustne, aktywność podczas lekcji i inne formy pracy ucznia

-          ocenie powinny podlegać różne obszary aktywności dziecka

-          prace domowe mogą być zróżnicowane w zależności od możliwości uczniów (uwzględnia się opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,  szczególne uzdolnienia ucznia)

-          wykonując pracę nadobowiązkową lub wykraczającą poziomem wiadomości poza program uczeń może otrzymać ocenę celującą

-  przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

 1. Zasada dokumentowania:

-          oceny cząstkowe są na bieżąco zapisywane w dzienniku lekcyjnym

-          w klasach I-III wychowawcy sporządzają  śródroczne i roczne oceny opisowe

-          oceny śródroczne i roczne w klasach I -VI znajdują się w dzienniku lekcyjnym

-          oceny śródroczne i roczne muszą znajdować się w arkuszach ocen

-          pisemne prace klasowe powinny być przechowywane przez nauczycieli do końca danego roku szkolnego.

 

 1. Zasada higieny pracy:

-          na początku każdego roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z przedmiotowym systemem oceniania (PSO), który zawiera szczegółowe warunki współpracy i jest zgodny z WSO

-          wychowawca na początku każdego roku szkolnego zapoznaje uczniów z zasadami ustalania oceny klasyfikacyjnej zachowania

-          uczeń ma prawo do zapowiedzi prac klasowych z tygodniowym wyprzedzeniem

-          częstotliwość prac przekrojowych – dwie prace w tygodniu zapisane w dzienniku z tygodniowym wyprzedzeniem (w różnych dniach tygodnia)

-          uczeń ma prawo do poprawy pracy klasowej w terminie i na warunkach uzgodnionych z nauczycielem przedmiotu (szczegóły w PSO)

-          kryteria i punktacja za poprawioną pracę są takie same jak za pracę pierwotną

-          kartkówki obejmujące wiadomości z ostatniej lekcji lub obejmujące jedno zagadnienie tematyczne mogą się odbyć bez wcześniejszej zapowiedzi

-          nauczyciel ma prawo przeprowadzić sprawdzian końcowy na warunkach określonych w PSO

 

 1. Zasada obiektywności i jawności:

-          uczeń zna kryteria oceniania z każdego przedmiotu

-          uczeń ma prawo do jawnej i umotywowanej oceny z poszczególnych przedmiotów oraz z zachowania

-          uczeń ma prawo do wglądu wszystkich prac pisemnych przy czym prace klasowe przechowuje nauczyciel udostępniając je rodzicom (prawnym opiekunom) na ich prośbę.

 

 1. Zasada terminowości:

-          każda praca powinna być sprawdzona, oddana i omówiona w ciągu tygodnia.

 

 

 

§ 4. Szczegółowe zasady oceniania i klasyfikowania uczniów.

 

 

I. Formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych:

 

1)      nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej  oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2)      nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

3)      w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia

4)      informacja o dostosowaniu wymagań edukacyjnych powinna być zapisana w dzienniku lekcyjnym przez wychowawcę do wiadomości nauczycieli uczących przedmiotów, co do których stwierdzono konieczność obniżenia wymagań

5)      w uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej. Decyzję o zwolnieniu ucznia z tych zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w nich, wydanej przez lekarza rodzinnego, na czas określony w tej opinii.

6)      w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniona/zwolniony”.

 

 

II. Ocenianie bieżące:

 

                1)         bieżące ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów w klasach I – III dokonywane jest według skali cyfrowej od 1 do 6.

 

                2)         Ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową.

 

                3)         w klasach I-III ocena z zachowania jest oceną opisową.

 

                4)         w klasach IV – VI ustala się oceny według następującej skali i przyporządkowanych im poziomów wymagań:

 

Poziom wymagań

Stopień

Notacja

Wykraczający

celujący

6

Rozszerzający

bardzo dobry

5

Dopełniający

dobry

4

Podstawowy

dostateczny

3

Konieczny

dopuszczający

2

-

niedostateczny

1

            

                5)         nauczyciel wystawiający ocenę zobowiązany jest do stosowania takich narzędzi pomiaru dydaktycznego, które zapewniają obiektywizm oceny.

                6)         nauczyciele stosują następujące narzędzia pomiaru dydaktycznego:

-          odpowiedzi ustne

-          prace pisemne sprawdzające dział materiału trwające 1-2 godziny lekcyjne  (praca klasowa, sprawdzian, test)

-          prace pisemne sprawdzające wiadomości z ostatniej lekcji lub obejmujące jedno zagadnienie tematyczne, trwające do 15 minut (kartkówki)

-          dyktanda

-          karty pracy ucznia

-          testy samokontrolne

 

                7)         składnikami stanowiącymi przedmiot oceny w klasach I-VI są:

-                 zakres opanowanych wiadomości i umiejętności,

-                 umiejętność stosowania wiedzy w sytuacjach typowych i  problemowych,

-                 wkład pracy ucznia,

-                 kultura przekazywania wiadomości i umiejętności.

 

                8)         Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Wagę ocen cząstkowych ustala nauczyciel danego przedmiotu.

                9)         ocena prac pisemnych z języka polskiego uwzględnia kryteria oceny pracy stylistycznej oraz stwierdzoną i udokumentowaną dysleksję i dysortografię.

 

              10)       w pracach pisemnych (prace klasowe, testy) ustala się procentowy przelicznik punktów na poszczególne oceny:

 

Punkty

Stopień

0 - 29%

niedostateczny

30 – 49%

dopuszczający

50 – 74%

dostateczny

75 – 89%

dobry

90 – 100%

bardzo dobry

wykonanie dodatkowych zadań

celujący

 

 

              11)       dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu sprawdzianu na prośbę uczniów, ale odbywają się one wówczas nawet wtedy, jeśli ilość prac pisemnych przekracza 2 tygodniowo.

              12)       ocena otrzymana przez ucznia może być poprawiona na zasadach określonych przez nauczyciela na początku roku szkolnego.

              13)       uczeń po nieobecności spowodowanej chorobą (powyżej 1 tygodnia) ustala z nauczycielem zasady i termin uzupełnienia braków wiedzy .

              14)       wychowawca powinien wymagać od ucznia prowadzenia dzienniczka ucznia(w przypadku zagubienia uczeń jest zobowiązany w ciągu 7 dni do odtworzenia wpisów nauczycieli i potwierdzenia ich podpisami przez wychowawcę i rodziców) , w którym zapisywane są bieżące oceny, uwagi, informacje oraz żądać podpisu rodziców (prawnych opiekunów) jako informacji zwrotnej.

 

 

 

III. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia, ustaleniu śródrocznych (rocznych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej (rocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

IV. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego na tydzień przed końcem śródrocza.

 

V.   Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że osiągnięcia edukacyjne ucznia uniemożliwiają lub utrudniają kontynuację nauki, szkoła powinna stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez:

 1. objęcie ucznia zajęciami świetlicowymi, gdzie uczeń pod opieką nauczyciela będzie odrabiał prace   domowe – po wyrażeniu zgody rodziców na piśmie.
 2. konsultację wychowawcy klasy z nauczycielem danego przedmiotu ustalenie zakresu materiału,  który uczeń musi uzupełnić i poinformowanie o tym rodziców
 3. zaproponowanie uczniowi mającemu problemy z opanowaniem danego materiału pomocy indywidualnej zakres i jej forma jest ustalana przez nauczyciela danego przedmiotu
 4. skierowanie ucznia do poradni w celu ustalenia przyczyn trudności w nauce oraz uzyskania wniosków niezbędnych do dalszej pracy
 5. zaproponowanie uczniowi udziału w kołach zainteresowań rozwijających jego zdolności i zainteresowania
 6. umożliwienie uczniowi wykonywania prac motywujących do dalszej pracy

 

VI. Ocenianie klasyfikacyjne śródroczne i roczne w klasach I – III :

 

1. ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest oceną opisową;

2. ocena klasyfikacyjna śródroczna przedstawiana jest w formie karty oceny;

3. karta oceny zawiera zakresy wiedzy i umiejętności;

4. karta oceny śródrocznej jest podpisywana przez rodzica, a następnie jest przechowywana w dokumentach szkoły.

5. ocena klasyfikacyjna roczna formułowana jest w zdania opisujące stan wiedzy i umiejętności ucznia w poszczególnych edukacjach;

 

VII. Oceny klasyfikacyjne śródroczne w klasach IV – VI ustala się w stopniach według skali jak w § 3 ustęp 2 pkt 3 .(WSO)

 

VIII. Oceny klasyfikacyjne roczne w  klasach IV – VI ustala się w stopniach według skali podanej w § 3 ust. 2 pkt 3. (WSO)

 

IX. Oceny śródroczne i roczne z poszczególnych przedmiotów ustalają nauczyciele zajęć edukacyjnych.

 

X. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

XI. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Ocena klasyfikacyjna roczna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły.

 

XII. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wystawia wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 

XIII. Oceny śródroczne i roczne są wystawiane na tydzień przed datą rady klasyfikacyjnej.

 

XIV. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

 

XV. W klasach I-III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową.

 

XVI. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w klasach IV-VI ustala się według następującej skali:

-          wzorowe

-          bardzo dobre

-          dobre

-          poprawne

-          nieodpowiednie

-          naganne

 

 

 

 • § 5. Kryteria ocen

 

Bazą do ustalania kryteriów ocen jest obowiązująca podstawa programowa (Dziennik UstawNr14 z dnia 23 lutego 1999 roku poz.129) i programy nauczania przyjęte do realizacji przez nauczycieli naszej placówki dopuszczone  przez Dyrektora Szkoły.

 

 

 

Nauczanie zintegrowane

 

 1. Wszystkie istotne elementy wiadomości , umiejętności i zachowań ucznia, branych pod uwagę w ocenianiu bieżącym zawiera dziennik lekcyjny podzielony na edukacje. Dokumentowanie osiągnięć i postępów ucznia sporządza i prowadzi nauczyciel prowadzący daną klasę.
 2. Każdy nauczyciel prowadzący nauczanie zintegrowane jest zobowiązany do zapoznania rodziców z zasadami oceniania i wyjaśnienia zawartych w niej elementów najdalej do końca pierwszego miesiąca nauki w nowym roku szkolnym.
 3. Oceny śródrocznej dokonuje nauczyciel na kartach oceny opisowej zawierających następujące kategorie rozwoju ucznia:
 • Edukacja polonistyczna: czytanie, mówienie, pisanie,
 • Edukacja matematyczna
 • Edukacja społeczno – przyrodnicza
 • Edukacja artystyczno – techniczna
 • Edukacja motoryczno – zdrowotna
 • Zachowanie

 

4. Z oceną opisową śródroczną nauczyciel zobowiązany jest zapoznać rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na tydzień przed końcem śródrocza.

 

 1. Oceny opisowej rocznej dokonuje nauczyciel na świadectwie zawierających następujące kategorie rozwoju ucznia:
 • Edukacja polonistyczna: czytanie, mówienie, pisanie,
 • Edukacja matematyczna
 • Edukacja społeczno – przyrodnicza
 • Edukacja artystyczno – techniczna
 • Edukacja motoryczno – zdrowotna
 • Zachowanie

 

7.   Z oceną opisowej roczną nauczyciel musi zapoznać rodziców lub prawnych opiekunów dziecka najdalej na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.

 

8.   Nauczyciele uczący w klasie czwartej są zobowiązani do zapoznania się z  ocenami uczniów przechodzących z klasy trzeciej do czwartej najpóźniej do końca pierwszego tygodnia nauki w nowym roku szkolnym.

 

 

 

Nauczanie przedmiotowe

 

 1. Kryteria ocen w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów ustalają nauczyciele nauczający tychże przedmiotów, w oparciu o realizowane przez siebie programy zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły.

         Określa w nim:
        
a/ wymagania edukacyjne;
        
b/ sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;
        
c/ zasady poprawiania ocen cząstkowych;
        
d/ zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia w przypadku jego dłuższej nieobecności;
        
e/ sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów;
        
f/ wagę poszczególnych ocen cząstkowych i ich wpływ na ocenę klasyfikacyjną;
        
g/ zasady poprawiania ocen śródrocznych i rocznych;
        
h/ zasady udostępniania do wglądu uczniom i ich rodzicom sprawdzonych i ocenionych prac        

 1. Każdy nauczyciel jest zobowiązany złożyć na piśmie do zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły egzemplarze ustalonych   kryteriów ocen odnoszących się do nauczanych przez niego przedmiotów , nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego.
 2.  Uczniowie i ich rodzice bądź prawni opiekunowie muszą zostać zapoznani z obowiązującymi kryteriami śródrocznymi i rocznymi oceniania oraz ze sposobami sprawdzania osiągnięć uczniów nie później, niż do 30 września nowego roku szkolnego.
 3. Kryteria ocen są modyfikowane i aktualizowane w razie zmian w programach lub podstawie programowej. W takich sytuacjach każdorazowo podlegają procedurze zatwierdzenia przez Dyrektora Szkoły i konieczne jest zapoznanie uczniów i rodziców z zaistniałymi zmianami nie później niż w tydzień po ich zatwierdzeniu.

 

 

 

 

 

§ 6. Ocenianie zachowania uczniów klas IV  - VI

 

TRYB USTALANIA OCENY Z ZACHOWANIA

 

 1. poinformowanie rodziców o kryteriach – do 30 września każdego roku szkolnego.

 

 1. dokonywanie zapisu spostrzeżeń w zeszycie obserwacji przez nauczycieli uczących w danej klasie oraz przez wychowawcę

 

 1. systematyczna analiza poczynionych obserwacji oraz konsultacja nauczycieli z uczniem.
 2. podejmowanie działań naprawczych - wszyscy nauczyciele współpracują z wychowawcą klasy  i ze sobą wzajemnie w zakresie podejmowania wszelkich działań wychowawczych, udzielają pomocy uczniom w kształtowaniu i rozwoju właściwych postaw, na bieżąco dzielą się swoimi spostrzeżeniami w tym zakresie.
 3. wychowawca klasy przedstawia nauczycielom uczącym w danej klasie propozycje ocen zachowania, które nauczyciele akceptują lub wnoszą własne propozycje wraz z uzasadnieniem.

 

 1. wychowawca przedstawia na godzinie wychowawczej propozycje ocen zachowania uczniom danej klasy, którzy mogą wnieść swoje uwagi

 

 1. każdy uczeń otrzymuje na kartce propozycję swojej oceny i ją akceptuje lub uzasadnia, zgodnie z regulaminem oceniania, dlaczego nie zgadza się z oceną.

 

 1. ocena zespołu klasowego

 

 1. ostateczną ocenę z zachowania ustala wychowawca.

 

 

 

Nauczanie przedmiotowe

           

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
 2. Zasady i kryteria oceniana zachowania zostają przedstawione uczniom i ich rodzicom na początku roku szkolnego przez wychowawców klas na godzinach do dyspozycji wychowawcy i na zebraniach z rodzicami.
 3. Oceny zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 4. Zachowanie ucznia oceniane jest systematycznie przez cały rok szkolny.
 5. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia.
 6. Uwagi o zachowaniu są na bieżąco odnotowywane w przeznaczonym do tego celu zeszycie obserwacji oraz w dzienniczku ucznia  i dzienniku lekcyjnym w odpowiednich rubrykach.
 7. Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia usprawiedliwienia lub zwolnienia lekarskiego w terminie  tygodnia od zaistniałej nieobecności.
 8. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
  wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
  postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
  dbałość o honor i tradycje szkoły;
  dbałość o piękno mowy ojczystej;
  dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
  godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
  okazywanie szacunku innym osobom.
 9. Śródroczną i roczną ocenę zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się według następującej skali:
  - wzorowe,
  - bardzo dobre,
  - dobre,
  - poprawne,
  - nieodpowiednie,
  - naganne.
 10. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 11. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.
 12. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
 13. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 14. W skład komisji wchodzą:
 • dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji,
 • wychowawca klasy,
 • wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej  klasie    
 • przedstawiciel samorządu uczniowskiego
 • przedstawiciel rady rodziców
 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 2. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład komisji, termin jej posiedzenia, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
 3. Wychowawca ustalając ocenę zachowania może dodatkowo wziąć pod uwagę poprawę zachowania ucznia w stosunku do poprzedniego stanu.

 

§ 7. KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA W KLASACH IV - VI

Ocena wzorowa

 • Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
  -nie spóźniał się na lekcje;
  -nie opuścił bez usprawiedliwienia ani jednej godziny lekcyjnej;
  -w nauce osiągnął wyniki odpowiadające jego możliwościom intelektualnym;
  -przestrzegał skrupulatnie regulaminów szkoły;
  -wywiązywał się wzorowo ze wszystkich powierzonych mu zadań;
  -wywierał pozytywny wpływ na innych uczniów klasy;
  -z własnej inicjatywy podejmował się pracy na rzecz innych;
  -był uczciwy, koleżeński;
  -w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów cechowało go taktowne     zachowanie i kultura języka;
  -reprezentował szkołę w konkursach i zawodach sportowych;
  -osiągał sukcesy w konkursach i zawodach sportowych.

Ocena bardzo dobra

 • Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
  -spóźnił się na lekcje nie więcej niż 2 razy (spóźnienia nieusprawiedliwione);
  -nie opuścił bez usprawiedliwienia żadnej godziny lekcyjnej;
  -wykonywał powierzone mu zadania, jednak nie zawsze z własnej inicjatywy podejmował się ich wykonania;
  -w sposób taktowny wypowiadał swoje zdanie;
  -był uczciwy, prawdomówny, koleżeński;
  -przestrzegał regulaminów szkoły;
  -starał się osiągnąć w nauce wyniki odpowiadające jego intelektualnym możliwościom.

Ocena dobra

 • Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
  -spóźnił się do szkoły nie więcej niż 5 razy (spóźnienia nieusprawiedliwione);
  -opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 2 godziny lekcyjne;
  -w nauce osiągnął wyniki odpowiadające jego intelektualnym możliwościom, lecz z niektórych przedmiotów zaniedbywał się;
  -przestrzegał regulaminów szkoły, lecz zdarzały mu się niewielkie naruszenia;
  -rzadko włączał się w życie klasy i szkoły, ale wywiązywał się z powierzonych mu zadań.

Ocena poprawna

 • Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
  -spóźnił się do szkoły nie więcej niż 8 razy (spóźnienia nieusprawiedliwione);
  -opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 5 godzin lekcyjnych;
  -w nauce miał niepowodzenia na skutek własnych zaniedbań;
  -niechętnie podejmował się wykonania pracy na rzecz innych;
  -czasami nie wywiązywał się z powierzonych mu zadań;
  -zdarzało mu się kłamać.

 

Ocena nieodpowiednia

 • Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
  -często spóźniał się do szkoły;
  -opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 10 godzin lekcyjnych;
  -lekceważył postanowienia regulaminu szkoły;
  -odmawiał wykonania działań na rzecz klasy i szkoły;
  -był nieuczciwy, złośliwy, konfliktowy;
  -używał wulgarnych słów;
  -stosował przemoc;
  -jego zachowanie na przerwach zagrażało bezpieczeństwu uczniów;
  -wykazywał brak poszanowania do cudzego mienia;
  -arogancko zachowywał się w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów.

 

Ocena naganna

 • Ocenę naganna otrzymuje uczeń, który:
  -nagminnie spóźniał się na lekcje;
  -wagarował;
  -notorycznie naruszał regulaminy szkoły;
  -demoralizował klasę;
  -wulgarnie zachowywał się na lekcjach i przerwach;
  -stosował przemoc - był inicjatorem bójek w szkole i poza nią;
  -niszczył mienie szkolne, społeczne, prywatne;
  -ulegał nałogom.

Nauczanie zintegrowane

 

Ocena zachowania ucznia w kształceniu zintegrowanym jest oceną opisową.

Uwzględnia ona następujące obszary aktywności dziecka:

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią
Taktowne zachowanie i kultura języka w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami
Punktualność w przychodzeniu na zajęcia
Przestrzeganie regulaminów szkoły
Dbałość o dobre imię swojej klasy i szkoły
Kontakty z rówieśnikami
Poszanowanie godności osobistej każdego kolegi
Troska o bezpieczeństwo własne i kolegów

Podejmowanie współpracy z rówieśnikami i umiejętności współdziałania w zespole
Nie stwarzanie sytuacji konfliktowych
Poprawne rozwiązywanie konfliktów
Podejmowanie pomocy koleżeńskiej
Wypełnianie obowiązków szkolnych
Przygotowanie do zajęć szkolnych, przynoszenie materiałów i pomocy szkolnych
Wywiązywanie się z powierzonych zadań ( w tym obowiązku dyżurnego)
Utrzymywanie porządku w miejscu pracy
Dbałość o przybory szkolne
Wywieranie wpływu na pracę innych uczniów w klasie

 

§ 8.

 

Warunki i sposoby przekazywania rodzicom

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) informowani są o ocenach cząstkowych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz o zachowaniu ucznia:

-            w trakcie bezpośrednich rozmów z nauczycielami;

-            w czasie zebrań z rodzicami – przynajmniej trzy razy w roku

-            przez wpisy w Dzienniczkach Ucznia.

-            indywidualne kontakty w/g potrzeb

 

 1. Informacje o ocenach śródrocznych z poszczególnych przedmiotów i o ocenie zachowania przekazywane są rodzicom w formie pisemnej na obowiązkowych zebraniach rodziców.

 

 1. Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca jest zobowiązany osobiście poinformować uczniów klas IV – VI i ich rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla nich ocenach niedostatecznych, a w klasach I – III o nie zadawalającym poziomie osiągnięć edukacyjnych, na cztery tygodnie przed terminem klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.

 Wychowawca dokumentuje przeprowadzoną rozmowę w dzienniku lekcyjnym, a rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają tę informację złożeniem podpisu. W sytuacji, gdy rodzice nie zgłoszą się w wyznaczonym terminie do nauczyciela wychowawcy, informacja przekazywana jest listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Brak kontaktu rodziców z wychowawcą w ciągu 2 tygodni od dnia wysłania informacji jest równoznaczny z akceptacją planowanej oceny.

 

 1. W klasach I-III dokument informujący (rodziców prawnych opiekunów) o nie osiągnięciu przez ucznia wymagań koniecznych i propozycji nie promowania zawiera uzasadnienie nauczyciela, zgodę lub jej brak (rodzica prawnego opiekuna) na nie promowanie dziecka potwierdzoną podpisem.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 9. Egzamin klasyfikacyjny

 

 

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

 1. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

 1. Na wniosek ucznia i rodziców (prawnych opiekunów), który jest nie klasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny  nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

 1. Uczniowi  zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

 

 1. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 8.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

 1. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami):

-       w ciągu 2 tygodni po zakończeniu ferii zimowych (klasyfikacja śródroczna),

-       do 31 sierpnia (klasyfikacja roczna).

 

 1. Zestawy  zadań na egzamin klasyfikacyjny opracowuje nauczyciel uczący danego przedmiotu uwzględniając zakres materiału wynikający z obowiązującego programu nauczania.

 

10.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

-       dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji,

-       nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczanie dla odpowiedniej klasy

 

11.  Przewodniczący komisji uzgadnia z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

 

12.  W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 

13.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający, w szczególności:

-       imiona i nazwiska członków komisji przeprowadzającej egzamin   klasyfikacyjny,

-       termin egzaminu klasyfikacyjnego,

-       zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

-       wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

14.  W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nie klasyfikowany”.

 

15.  Jeżeli egzamin został przeprowadzony zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny, to ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 

 

§ 10.

Warunki promowania

 

 1. Ocena roczna ucznia klas I-III promowanego do klasy następnej zawiera sformułowania opisujące stopień opanowania wiadomości i umiejętności.
 2. Na wniosek rodziców prawnych opiekunów i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców prawnych opiekunów rada może postanowić o promowaniu ucznia klas I-II do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego

 

 1. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego.

 

 1. Uczeń klasy I-III, który nie osiągnął wymagań koniecznych powinien powtórzyć klasę.

 

 1. Ucznia klasy I – III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).Rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I-III na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców- prawnych opiekunów ucznia.

 

 1.  Uczniowie klas IV-VI, którzy w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzymują promocję z wyróżnieniem (świadectwo z czerwonym paskiem).

 

 1.  Uczniowie klas IV-VI, którzy uzyskali na koniec roku szkolnego średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzymują na koniec roku szkolnego nagrody książkowe.

 

 1.  Uczniowie klas 0-II na koniec roku szkolnego otrzymują w nagrodę dyplomy, a uczniowie kl. III, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki otrzymują nagrody książkowe.

 

 1. Począwszy od klasy IV, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej w szkole, uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.

 

10.  Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych w wyjątkowych przypadkach:

-           rozpad rodziny

-           poważna choroba ucznia, jego rodziców lub rodzeństwa

-           śmierć najbliższego członka rodziny (rodzice, rodzeństwo)

 

11.  Uczeń kończy szkołę podstawową  jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

 

 

12.  W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.

 

 

 

 

§ 11.

Warunki i tryb uzyskania oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych śródrocznej, rocznej wyższej od przewidywanej

 

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się od proponowanej rocznej oceny z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych składając pisemny wniosek z uzasadnieniem do dyrektora, najpóźniej na 10 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, jeśli spełnione są następujące warunki:

 

Uczeń wykorzystał w możliwie jak najszerszym zakresie wszystkie oferowane mu w szkole formy pomocy.

 

Uczeń wypełniał należycie obowiązki jakie nakłada na niego Regulamin szkoły

 

Rodzice(prawni opiekunowie) wypełniali należycie obowiązki jakie na nich nakłada Ustawa Oświatowa (ze szczególnym uwzględnieniem regularności i terminowości kontaktów z wychowawcą, nauczycielami i dyrekcją szkoły)

 

Rodzic systematycznie zapoznawał się z wynikami ucznia i potwierdzał własnoręcznym podpisem z datą.

 

 

-       nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w porozumieniu z uczniem, jego rodzicami (prawnymi opiekunami) i wychowawcą klasy wyznacza termin, formę sprawdzianu i zakres wymagań koniecznych do wystawienia oceny o która ubiega się uczeń,

-       poprawa musi się odbyć przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej,

-       poprawa ma formę pisemną i ustną, lub formę sprawdzianu umiejętności praktycznych

-       pozytywny wynik poprawy powoduje, że nauczyciel podwyższa proponowaną ocenę,

-       gdy uczeń nie sprosta wymaganiom ustalonym w celu poprawy oceny, ocena z danych zajęć edukacyjnych pozostaje bez zmian, a uczeń i jego rodzice(prawni opiekunowie tracą możliwość zgłaszania dalszych zastrzeżeń).

 

 

 

 

 

 

§ 12.

Warunki i tryb uzyskania oceny klasyfikacyjnej śródrocznej,  rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania wyższej od przewidywanej.

 

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się od proponowanej śródrocznej, rocznej oceny z zachowania składając pisemny wniosek z uzasadnieniem do dyrektora, najpóźniej na 10 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, jeśli spełnione są następujące warunki:

 

 1. na uzyskaną ocenę mogły mieć wpływ:

 

 • rozpad rodziny
 • poważna choroba ucznia lub najbliższego członka rodziny
 • śmierć najbliższego członka rodziny (rodzice, rodzeństwo)

 

 1. ocenę śródroczną uczeń miał co najmniej taką, jak proponowana roczna.
 2. Uczeń wypełniał należycie obowiązki jakie nakłada na niego Regulamin szkoły
 3. Uczeń podejmował wysiłki w celu poprawy swojego zachowania.
 4. Uczeń nie powtarza tych samych wykroczeń przeciwko regulaminowi szkolnemu.
 5. Rodzice(prawni opiekunowie) wypełniali należycie obowiązki jakie na nich nakłada Ustawa Oświatowa (ze szczególnym uwzględnieniem regularności i terminowości kontaktów z wychowawcą, nauczycielami i dyrekcją szkoły)

 

 1. Jeśli uczeń spełnia te warunki, to:

 

 1. Dyrektor powołuje zespół do spraw konsultacji oceny z zachowania wyższej od proponowanej w składzie :

 

Przewodniczący:

 • Wychowawca danej klasy

Członkowie:

 • Przedstawiciel nauczycieli uczących danego ucznia
 • Przedstawiciel samorządu uczniowskiego

 

Zespół przedstawia swoją opinię na temat czy utrzymać obecną  ocenę w mocy, czy ją podwyższyć. Wychowawca po zapoznaniu się z pisemną opinią o uczniu przedstawioną przez zespół ustala ocenę z zachowania. Tak ustalona ocena jest ostateczna.

 

 

 

§ 13.

Warunki i tryb poprawiania ocen ustalonych niezgodnie

 z przepisami prawa

 

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie później niż  7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

 

 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1)      w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2)      w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

3)      termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

 1. W skład komisji wchodzą:

1)      w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

-            dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,

-            nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

-            dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2)        w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

-            dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,

-            wychowawca klasy,

-            wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

-            przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

-            przedstawiciel Rady Rodziców

 

 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na prośbę własną lub innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od oceny ustalonej wcześniej.

 

 1. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z zastrzeżeniem § 17 ust.1 rozporządzenia z dnia 7 września 2004

 

 1. Z prac komisji sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

 

1)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

-            skład komisji,

-            termin sprawdzianu,

-            zadania (pytania) sprawdzające,

-            wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

2)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

-            skład komisji,

-            termin posiedzenia komisji,

-            wynik głosowania,

-            ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

 

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

 1. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 

 

 

§ 14.

Egzamin poprawkowy

 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - w ostatnim tygodniu ferii zimowych.

 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

5. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) pytania egzaminacyjne;

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - nie później niż do końca marca.

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr)

     9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w  klasie programowo wyższej.

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 grudnia 2011 09:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Kwiecień
Ilość wyświetleń: 718
08 grudnia 2011 09:32 (Zbigniew Kwiecień) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl