Szkoła Podstawowa w Uszczynie

09 listopada 2011 22:31

Statut SP Uszczyn

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

                                               W USZCZYNIE

 

 

Statut opracowany został w oparciu o następujące dokumenty zasadnicze:

 

 

1)       Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320) ) z późniejszymi zmianami(Dz. U. z 2007 r. Nr 115, poz. 791, weszły w życie z dniem 30 lipca 2007; Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818, weszły w życie z dniem 20 lipca 2007).

2)       Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r - Przepisy wprowadzające reformę ustroju     szkolnego (Dz. U. z 1999 r Nr 12 poz. 96).

3)       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U. z 2004r. Nr 66, poz. 606) z późniejszymi zmianami (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół).

4)       Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. nr 56,    poz.357, z 1998 r Nr 106, poz.668, nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. nr 12, poz. 136 i nr 19, poz. 239; Dz. U. z 2007 r. Nr 102, poz. 689, wchodzi w życie z dniem 1 września 2007uwzględniono również zmiany wprowadzone ustawą z dnia 23 sierpnia 2007 (do art. 88, ust. 2a)z późniejszymi zmianami.

5)       Konwencja Praw Dziecka - ratyfikowana przez Polskę 30.04.1991r (Dz. U. Nr 120 poz. 526 i 527 z 1991 r)

6)       Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Ministra 2 kwietnia 1997 roku . Art.72  - prawa dziecka (Dz.U.97.78.483)

7)       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych( Dz.U. Nr 83 poz. 562 z 2007r.) z późniejszym zmianami( Rozporządzenie MEN z 13 lipca 2007 Dz. U. Nr 130 poz. 906 i 907)

8)       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół(Dz.U. z 2007 r. Nr 35,

        poz. 22)

9)       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 128 z 1999 r) z późniejszymi zmianami

10)   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr 14, poz. 129 z 1999 r)

11)   Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36, poz. 155 i Dz. U. Nr 83, poz. 390 z 1993 r) z późniejszymi zmianami(Rozporządzenie MEN z dnia 13. 07. 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania , klasyfikowania i promowania…; Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 i 907)

12)   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz. 232)

13)   Rozporządzenie MENiS  z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych   oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach  i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz.U. z 2005r. z późn. zmianami).

14)   Rozporządzenie MENiS z dn. 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach  i placówkach ( Dz.U. z 2003r. Nr 11, poz. 114)

15)   Rozporządzenie MENiS z dn 29 stycznia 2003r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ( Dz.U. z 2003r. Nr 23, poz.193).

16)   Rozporządzenie MENiS z dn 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i  placówkach ( DZ.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).

17)    Rozporządzenie MEN z dn 18 września 2008 w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i modzieży (Dz.U. z 2008r. Nr 175, poz.1086)

18)   Rozporządzenie MEN z dn 18 września 2008 w sprawie orzeczeń i opinii wydanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczni – pedagogicznych (Dz.U. 2008r. Nr 173, poz.1072)

19)   Rozporządzenie MEN z dn 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U 2009r. Nr 4,poz.17).

20)   Rozporządzenie MEN z dn 6 stycznia 2009r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz.U z 2009r. Nr  4 , poz. 18).

21)   Rozporządzenie MEN z dn. 20 lutego 2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz.U. z2009r. Nr 31, poz.208)

22)   Rozporządzenie MEN z dn 12 marca 2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (DZ.U 2009, Nr 50, poz 400)

23)   Ustawa z 2009r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kulturze fizycznej(Dz.U. z 2009r. Nr  97 poz. 801)

24)   Rozporządzenie MEN z dn. 8 czerwca 2009 w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i  programów nauczania oraz dopuszczania do użytku w szkole podręczników (Dz.U . 2009. Nr 89 poz. 730)

25)   Rozporządzenie MEN z dn 10 sierpnia 2009r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć W-F (DZ.U. Nr 136 poz. 1116).

26)   Rozporządzenie MEN z dn. 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

27)   Rozporządzenie MEN z dn. 10 sierpnia 2009r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka (Dz.U. 131, poz. 1079).

28)   Rozporządzenie MEN z dn. 28 sierpnia 2009r. w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa (Dz.U. Nr 139, poz.1131).

29)   Rozporządzenie MEN z dn 25 sierpnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny z publicznych i niepublicznych szkołach ( Dz.U. Nr 139, poz.1130).

30)   Rozporządzenie MEN z dn 10 sierpnia 2009r. Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli. (Dz.U. Nr 131, poz.1078).

31)   Rozporządzenie MEN z dn 26 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, promocji i oceniania (Dz.U. Nr 141, poz 1150)

32)   rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania  i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

33)   rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009  w sprawie nadzoru pedagogicznego.

SPIS TREŚCI:

 

 

 

 

 

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE.
 2. CELE I ZADANIA SZKOŁY.
 3. PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROGRAM PROFILAKTYKI.
 4. ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA.
 5. ORGANIZACJA SZKOŁY.
 6. ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA UCZNIÓW.
 7. FORMY OPIEKI I POMOCY DLA UCZNIÓW.
 8. ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW.
 9. SZCZEGÓŁOWE KOMPETENCJE ORGANÓW SZKOŁY, ZASADY ICH WSPÓŁDZIAŁANIA ORAZ SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIEDZY NIMI.
 10. ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY.
 11. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW, RODZAJE KAR I NAGRÓD STOSOWANYCH WOBEC UCZNIÓW.
 12. ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY.
 13. WARUNKI POBYTU W SZKOLE ZAPEWNIAJĄCE UCZNIOM BEZPIECZEŃSTWO.
 14. ORGANIZACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA, WSPÓŁDZIAŁANIA Z PORADNIAMI ORAZ ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ.
 15. REGULAMINY I PROCEDURY.
 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

 

 

 

§ 1

 

 

 1. Szkoła Podstawowa w Uszczynie jest szkołą publiczną.

 

 1. Cykl kształcenia w szkole trwa siedem lat. Przy szkole działa oddział przedszkolny. Po ukończeniu cyklu kształcenia dalsza realizacja obowiązku szkolnego odbywa się w gimnazjum.

 

 1. Określenie i typ szkoły           - Szkoła Podstawowa

 

 1. Oznaczenie siedziby szkoły - Uszczyn , ulica Szkolna 12, 97-330 Sulejów

 

 1. NIP 771-25-06-550, Reg. 001229727, tel. 44/6463837

          e-mail: spuszczyn@op.pl

 

 1. Organ Prowadzący -Urząd Miejski w Sulejowie

 

 1. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny - Kuratorium Oświaty w Łodzi

 

 1. Obsługa finansowa- Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie.

 

 1. Językiem wykładowym jest język polski.

 

10.  Szkoła zapewnia uczniom naukę języka obcego.

 

11.  Szkoła prowadzi świetlicę szkolną  oraz  dożywianie w formie cateringu.

 

12.  W szkole działa biblioteka.

 

13.Cykl kształcenia trwa 7 lat:

1)      oddział przedszkolny

2)      etap II – klasy I – III – edukacja wczesnoszkolna,

3)      etap III – klasy IV – VI - nauczanie przedmiotowe

 

14.Szkoła kończy się sprawdzianem. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia   szkoły podstawowej.

 

 

II. CELE I ZADANIA SZKOŁY.

 

§ 1

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty  z późniejszymi zmianami oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2. Przestrzega postanowień Konstytucji RP.

3. Kieruje się wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka.

§ 2

W szczególności szkoła zapewnia harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania:

1.W zakresie nauczania zapewnia uczniom:

 1. naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem;
 2. zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki w gimnazjum;
 3. rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;
 4. poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;
 5. poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej;
 6. rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo - skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych);
 7. traktowanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.

2. W zakresie kształcenia umiejętności stwarza uczniom warunki do  zdobywania

    następujących umiejętności:

     a. planowania, organizowania i oceniania własnej nauki i przyjmowania za nią    

         odpowiedzialności;

 1. skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym;
 2. efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania decyzji;
 3. rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
 4. poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
 5. odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków
 6. rozwijania osobistych zainteresowań;
 7. przyswajania metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

3.W pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców,    zmierza do tego, aby uczniowie:

 1. znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym);
 2. rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;
 3. mieli świadomość życiowej użyteczności treści poznawanych na poszczególnych zajęciach edukacyjnych ;
 4. godzili umiejętnie dążenie do osiągnięcia dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych;
 5. dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia postawionych sobie celów życiowych;
 6. uczyli się szacunku dla dobra wspólnego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczność lokalnej i w państwie;
 7. przyjmowali dziedzictwo kulturowe i kształtowali postawy patriotyczne;
 8. potrafili dokonywać wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się;
 9. kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów;
 10. umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli

i uczniów.

§ 3

 

Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez:

1) integrację wiedzy nauczanej przez:

a) edukację wczesnoszkolną w klasach I – III,

2)     oddziaływania wychowawcze skierowane na priorytety  takie jak:

a)   pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości,

b)      personalizację życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, w szerszej społeczności,

c)      kształtowanie akceptacji i tolerancji w stosunku do osób niepełnosprawnych,

d)     wpajanie zasad kultury życia codziennego;

3)     prowadzenie ( w miarę potrzeb) kół zainteresowań i kół przedmiotowych,

4)     prowadzenie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, kompensacyjno-korekcyjnych, terapeutycznych, logopedycznych,

5)     prowadzenie lekcji religii w szkole,

6)      pracę nauczycieli wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni               Psychologiczno - Pedagogicznej, współpracę z sądem rodzinnym, Miejską Komendą Policji,   Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie,

7)      organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły,

8)      naukę języków obcych.

 

 

 

 

§ 4

 

Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:

1)      dyżury nauczycieli w budynku szkolnym pełnione wg „ harmonogramu dyżurów”, wywieszonego w pokoju nauczycielskim opracowanego przez dyrektora

2)      zapewnienie opieki na zajęciach obowiązkowych – opiekę nad uczniami sprawują prowadzący zajęcia nauczyciele, zgodnie z tygodniowym planem zajęć,

3)      przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na przedmiotach wymagających podziału na grupy,

4)      zapewnienie opieki podczas zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych – opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele i wychowawcy prowadzący te zajęcia,

5)      przydzielenie jednego opiekuna (osoby pełnoletniej): na 30 uczniów – jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta z przejazdów, na 15 uczniów – w czasie wycieczki poza miejscowość, na 10 uczniów – w czasie turystyki kwalifikowanej: przy czym nad bezpieczeństwem uczniów przebywających poza terenem szkoły w trakcie wycieczek, rajdów, biwaków, obozów i zawodów sportowych czuwają i są odpowiedzialne osoby wymienione w karcie wycieczki po zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły,

6)      kontrolę stanu technicznego pojazdów - wiozących uczniów na wycieczki szkolne -  przez uprawnione do tego osoby,

7)      zapoznawanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa i higieny zajęć szkolnych,

8)      możliwość korzystania przez uczniów  ze świetlicy szkolnej,

9)      szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

10)  dostosowywanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów i rodzaju wykonywanej pracy;

11)  umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia;

12)   zwracanie uwagi na stopień aktualnej sprawności fizycznej i wydolności organizmu uczniów oraz przestrzeganie przepisów bhp i p. poż. obowiązujących w sali gimnastycznej i na boiskach szkolnych przez nauczycieli uczących wychowania fizycznego,

13)  zapoznanie uczniów z treścią regulaminów  obowiązujących w: sali gimnastycznej, salach lekcyjnych, świetlicy, bibliotece, stołówce przez odpowiednie osoby,

14)  uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno – wychowawczych równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu.

 

§ 5

 

Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc,  szkoła udziela wsparcia poprzez:

1)      pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez instytucje świadczące specjalistyczne poradnictwo,

2)      zajęcia dodatkowe (terapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne i wspomagające) uwzględniające potrzeby uczniów i wynikające z zaleceń poradni psychologiczno - pedagogicznych, np. wyrównujące braki programowe lub deficyty rozwojowe,

3)      indywidualne nauczanie prowadzone w domu dziecka (w miarę możliwości częściowo realizowane w szkole), organizowane przez dyrektora szkoły na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i wniosku rodzica (prawnego opiekuna),

4)      zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej,

5)      zapewnienie dożywiania w formie obiadów finansowanych przez sponsorów, ze środków i według kryteriów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,

6)      organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej w miarę posiadanych przez organ prowadzący środków finansowych oraz ze środków szkolnych kół Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Polskiego Czerwonego Krzyża,

7)      kierowanie uczniów do placówek opiekuńczo – wychowawczych,

8)      prowadzenie zajęć korygujących wady postawy.

§ 6

Celem dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów szkoła zapewnia pomoc udzielaną przez pedagoga szkolnego i poradnię psychologiczno - pedagogiczną w formie:

1)      kierowania na badania uczniów z deficytami rozwojowymi,

2)      wydawania opinii o odroczeniu lub przyspieszeniu obowiązku szkolnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, indywidualnej rewalidacji, orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,

3)      realizację zaleceń wynikających z opinii i orzeczeń publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych i publicznych poradni specjalistycznych

§ 7

Dla uczniów zdolnych szkoła organizuje:

1)      koła zainteresowań,

2)      koła przedmiotowe,

3)      koła językowe,

4)      zajęcia sportowo – rekreacyjne.

 

 

V. ORGANIZACJA SZKOŁY.

§ 1

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Dziecko pięcioletnie może zostać przyjęte do oddziału przedszkolnego na wniosek rodziców, prawnych opiekunów.
 2. liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań  i zajęć nadoobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może liczyć mniej niż 5 osób.

 

 1. Uczniowie spełniają obowiązek szkolny, który rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat (w szkole działa oddział przedszkolny). Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

 

 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
 3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,
 4. zapewnienie dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, warunki nauki określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art.16 ust.8,
 5. powiadamiania organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat i zmianach w tym zakresie.

 

 1. Nie spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

 1. Uczniowie szkoły podzieleni są na klasy 0 - VI, w których realizuje się cele i zadania szkoły określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Statut szkoły.

 

 1. Cykl kształcenia w szkole dzieli się na dwa etapy:
  1. I etap edukacyjny: kształcenie zintegrowane (kl. I - III)
  2. II etap edukacyjny: kl. IV - VI
 2. Rok szkolny trwa od pierwszego dnia roku szkolnego do końca zajęć w danym roku szkolnym gdzie śródrocze przypada na ostatni dzień stycznia, a druga część roku szkolnego rozpoczyna się pierwszego dnia lutego każdego roku szkolnego.

 

§ 2

 

 1. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne we wszystkich klasach odbywają się przez        pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Dopuszcza się odbywanie wyżej wymienionych zajęć w soboty, w przypadku odpracowywania zajęć z innego dnia tygodnia zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.
 2. Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania i zdolności w ramach istniejących w szkole organizacji i kółek zainteresowań.
 3. Mogą być tworzone, w miarę potrzeb - na życzenie rodziców, oddziały dla mniejszości narodowych według odrębnych przepisów.
 4. Dopuszcza się na życzenie rodziców, możliwość prowadzenia odpłatnej nauki języków obcych.
 5. Na życzenie rodziców i na ich koszt, szkoła może organizować nadobowiązkowe zajęcia w grupach między klasowych.
 6. Dyrektor szkoły za zgodą władz oświatowych i organu prowadzącego może zorganizować prowadzenie klas integracyjnych, prowadzenie działalności innowacyjnej lub eksperymentalnej na warunkach określonych przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

 

§ 3

 

 1. W miarę posiadanych środków uczniom uzdolnionym i wszystkim chętnym umożliwia się korzystanie z różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych (koła przedmiotowe, artystyczne, zajęcia w ramach sekcji sportowych) zgodnie z zapotrzebowaniem.
 2. Możliwe jest zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych prowadzonych na życzenie rodziców i opłacanych przez nich.
 3. W szkole istnieje świetlica jej działalność reguluje odrębny regulamin.

 

§ 4

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowywany corocznie przez Dyrektora Szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku szkolnego z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w Rozporządzeniu MEN i S w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.
 2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
 3. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym liczbę pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną  liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. Do wykazu ilości godzin dodaje się 2 godziny na każdy pełny etat z wyłączenie osób pełniących funkcje kierownicze, które wynikają z art. 42 ust. 2 pkt 2 KN.
 4. Dyrektor szkoły przydziela przedmioty, wychowawstwa i inne czynności służbowe uwzględniając kwalifikacje, kompetencje nauczycieli oraz wnioski rady pedagogicznej, informuje radę pedagogiczną o projekcie nowego roku szkolnego.
 5. Na podstawie arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 6. Dyrektor szkoły ustala tygodniowy plan dyżurów pełnionych przez nauczycieli w czasie przerw między lekcyjnych i przed lekcjami.
 7. Dyrektor szkoły może w uzasadnionych przypadkach zwolnić, na czas określony, nauczyciela z pełnienia dyżurów, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

 

 

 

 

§ 5

 

 1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć umożliwiający realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych dla grupy uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań.

§ 6

 1. Godzina lekcyjna w klasach IV-VI trwa 45 minut, przerwy międzylekcyjne 10 minut, a przerwa na dożywianie dla wszystkich klas (0-VI) trwa 15 minut.
 2.  W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 3. Zajęcia w świetlicy, bibliotece szkolnej i oddziale przedszkolnym trwają 60 minut.
 4. Tygodniowy rozkład zajęć klas I – III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia i wpisuje do dziennika lekcyjnego.
 5. Zajęcia prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym odbywają się w pomieszczeniach do nauki, bibliotece, świetlicy, salach sportowych, boisku szkolnym lub za zgodą dyrektora poza szkołą: w muzeum,  teatrze, kinie, na wycieczce, bibliotece miejskiej.
 6. Zajęcia edukacyjne obowiązkowe trwają w godz. 8:00 – 15.00
 7. Zajęcia pozalekcyjne, nadobowiązkowe nie mogą trwać dłużej niż do godz. 19:00.

§ 7

 

 1. Oddział dzieli się na grupy na zajęciach języków obcych i informatyki, jeśli    liczy powyżej 24 uczniów.
 2. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV - VI prowadzone są koedukacyjnie. 

§ 8

 1. Zajęcia religia/etyka są realizowane zgodnie z odrębnymi przepisami. Zajęcia z religii/etyki są realizowane zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

 

 

§ 9

1.Zajęcia wychowanie do życia w rodzinie są realizowane w klasach V i VI zgodnie z odrębnymi przepisami w ramach godzin do dyspozycji dyrektora, w wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. Zajęcia wychowanie do życia w rodzinie są realizowane zgodnie z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

2.Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust. 1, jeżeli rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.

3.Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

 

 

 • §10

 

 1. W szkole działa biblioteka.

 

 1. Biblioteka szkolna jest jednym z ogniw pracy szkoły i służy realizacji jej    zadań dydaktyczno-wychowawczych , realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów , doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

 

 1. Zadania biblioteki szkolnej określają przepisy MENiS

 

 1. Biblioteka szkolna ustala regulamin pracy , który jest zgodny ze statutem szkoły i stanowi jego załącznik.

 

 1. Z biblioteki mogą  korzystać uczniowie , nauczyciele , inni pracownicy szkoły oraz nauczyciele z innych szkół z terenu gminy Sulejów po zapoznaniu się z regulaminem biblioteki i jego zaakceptowaniu.

 

 1. Biblioteka zapewnia prowadzenie przysposobienia czytelniczego i informacyjnego uczniów.

 

 1. Odpowiedzialność materialną za księgozbiór ponoszą obsługujący ją pracownicy pedagogiczni.

 

 1. pomieszczenia biblioteki umożliwiają :

 

 1. gromadzenie i opracowywanie zbiorów  oraz ich udostępnianie

 

 1. korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę

 

 1. prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego wśród uczniów w
 2. grupach  bądź oddziałach.

 

 1. godziny pracy umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

 

 1. Do zadań biblioteki szkolnej należy:

 

 1. udostępnianie zbiorów osobom wyszczególnionym w 

 

 1. prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego zgodnie z opracowanym planem, prowadzenie dokumentacji biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

 1. wzbogacanie stanu księgozbioru w oparciu o potrzeby uczniów i nauczycieli

 

 1. popularyzowanie nowości wydawniczych

 

 1. udzielanie porad czytelnikom

 

 1. przygotowanie materiałów i wniosków do analizy czytelnictwa na zebranie Rady Pedagogicznej

 

 1. planowanie pracy biblioteki.

 

 1. Prowadzenie ewidencji zajęć i opracowywanie sprawozdawczości

 

 1. gromadzenie zbiorów to jest stałe ich uzupełnianie i selekcjonowanie

 

 1. troska o zabezpieczenie i konserwację księgozbioru

 

 1. ewidencja zbiorów, ich wycena , inwentaryzacja oraz odpisywanie ubytków

 

 1. opracowywanie biblioteczne zbiorów

 

 1. właściwe urządzenie i wykorzystanie pomieszczenia bibliotecznego oraz troska o estetykę jego wnętrza

 

§ 9

1. W szkole działa świetlica.

 

 

1.1    Świetlica organizuje:

 

 1. pomoc w nauce, przyzwyczaja do samodzielnej pracy umysłowej

 

 1. gry i zabawy ruchowe oraz inne formy kultury fizycznej w pomieszczeniach szkolnych i na powietrzu

 

 1. zajęcia ujawniające i rozwijające zainteresowania , uzdolnienia i zamiłowania uczniów

 

1.2 Świetlica w szczególności :

 

 1. stwarza warunki do uczestniczenia w kulturze

 

 1. rozwija samodzielność i samorządność oraz aktywność społeczną

 

 1. współdziała z rodzicami i nauczycielami , a w miarę potrzeby z innymi placówkami kulturalnymi , sportowymi w zakresie zaspokajania potrzeb uczniów będących pod jej opieką

 

1.3 Świetlica pracuje zgodnie z własnym planem pracy zatwierdzonym przez   

       dyrektora szkoły

 

1.4 Na dokumentację świetlicy składa się w szczególności:

1)      roczny plan pracy,

2)      dzienniki zajęć,

3)      karty zgłoszeń dzieci,

4)      regulamin świetlicy.

 

 

 

VI. ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA UCZNIÓW.

 

§ 1

 

1. Dopuszcza się na życzenie rodziców, możliwość prowadzenia odpłatnej nauki języków obcych, gry na instrumentach, zajęć rytmicznych, tanecznych i innych.

2.Na życzenie rodziców i na ich koszt, szkoła może organizować nadobowiązkowe zajęcia w grupach między klasowych.

 

 

 

 

VII. FORMY OPIEKI I POMOCY DLA UCZNIÓW.

§ 1

 

 1. Każdy uczeń korzysta z pomocy psychologicznej i pedagogicznej, której udzielają mu: wychowawca klasy, nauczyciele uczący, dyrektor szkoły i Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim
 2. Uczniowie niepełnosprawni i objęci nauczaniem indywidualnym mają prawo korzystać ze wszystkich form działalności szkoły.
 3. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawują nauczyciele prowadzący te zajęcia, zgodnie z rozkładem zajęć lub grafikiem zastępstw
 4. Opiekę nad uczniami podczas przerw śródlekcyjnych oraz 10 minut przed i po zakończeniu lekcji w budynku szkoły i na terenie posesji sprawują nauczyciele pełniący dyżury zgodnie z grafikiem dyżurów lub zastępstw znajdującym się w pokoju nauczycielskim.
 5. Opieka przedlekarska i profilaktyka zdrowotna prowadzone są na terenie szkoły na podstawie odrębnych przepisów.
 6. Opiekę nad uczniami podczas wyjść poza teren szkoły i w trakcie wycieczek jedno i kilku dniowych, wyjazdowych organizowanych przez szkołę pełnią nauczyciele - wychowawcy (kierownicy wycieczki), inni nauczyciele.
 7. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, szkoła może zapewnić:

          a) zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klas I-III;

          b) możliwość korzystania z gimnastyki korekcyjne dla klas I-III;

          c)pomoc indywidualną nauczyciela;

         d) pomoc koleżeńską (dotyczy uczniów kl. IV - VI);

         e) bezpłatne dożywianie w porozumieniu z instytucjami:

-  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Ośrodek Pomocy

- Społecznej, Parafie i organizacje kościelne i inne.

 

 

 

 1. VIII.       ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW.

§ 1

 

1. Nauczyciele wspomagają rodziców i współdziałają ze sobą i z Nimi w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

2. Współdziałanie odbywa się na zasadzie wzajemnego szacunku, partnerstwa i rozumienia racji obu stron.

3. Współdziałanie zapewnia rodzicom (prawnym opiekunom):  znajomość celów i zadań szkoły oraz zamierzeń klasy;

 1. znajomość przepisów prawa szkolnego;
 2. uzyskiwanie bieżącej informacji na temat swego dziecka;
 3. możliwość korzystania z porad i konsultacji w sprawach dotyczących dziecka;

4. Formami współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) są:

 1. spotkania plenarne rodziców danej klasy;
 2. spotkania Rady Klasowej Rodziców z Wychowawcą;
 3. spotkania plenarne Rad Klasowych Rodziców z Dyrekcją;
 4. spotkania rodziców klasy z zespołem nauczycieli danej klasy;
 5. indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami;
 6. przyjmowanie rodziców przez dyrektora szkoły w czasie godzin urzędowania szkoły (poza stałymi zajęciami dydaktycznymi) oraz w terminach spotkań z rodzicami;
 7. kontakty telefoniczne i internetowe nauczyciel - rodzic, dyrektor - rodzic;
 8. zapraszanie rodziców do organizowania imprez, uroczystości, wycieczek;
 9. zapraszanie rodziców przez wychowawców, dyrekcję w przypadkach drastycznych, kiedy ma miejsce przekraczanie norm zachowania przez ich dzieci;
 10. w przypadku poważnych zagrożeń dotyczących losów ucznia (gwałtowny spadek wyników nauczania, opuszczanie zajęć bez usprawiedliwienia, wejście w konflikt z prawem itp.) przyjmuje się zasadę natychmiastowego kontaktu wychowawcy z rodzicami (prawnymi opiekunami);
 11. wszystkie kontakty z rodzicami są odnotowywane w dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, notatki służbowe).
 12. Indywidualne spotkanie rodzica z nauczycielem nie może zakłócać lekcji, pełnionego przez nauczyciela dyżuru lub innych zajęć prowadzonych z uczniami.
 13. Rodzice, poprzez swoje organy (Rady Klasowe Rodziców, Radę Rodziców, Radę Szkoły) mogą przedstawić opinię na temat pracy szkoły zachowując drogę służbową.

 

 

 

 

 

 

 

IX. SZCZEGÓŁOWE KOMPETENCJE ORGANÓW SZKOŁY, ZASADY ICH WSPÓŁDZIAŁANIA ORAZ SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIEDZY NIMI.

§ 1

 

1. Organami szkoły są:

 • Dyrektor Szkoły,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców,
 • Samorząd Uczniowski,

 

1.1 Dyrektor Szkoły:

1.1.1 Zadania Dyrektora Szkoły:

 1. Dyrektor planuje, organizuje, kieruje i monitoruje pracę szkoły.
 2. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do wykonywania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 3. Dyrektor dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły, rozlicza się z tych środków i ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie.
 4.  Dyrektor planuje remonty bieżące i kapitalne obiektów szkolnych w ramach przyznanych lub wygospodarowanych funduszy oraz realizuje je.

1.1.2 Do kompetencji dyrektora należy:

  1.   w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową szkoły:

 1. przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzania wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym systematyczne monitorowanie pracy nauczycieli i prowadzenie stosownej dokumentacji,
 3. realizowanie zadań związanych z mianowaniem i ocena pracy nauczycieli, opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie oraz realizującymi "Plan rozwoju zawodowego" określonych w odrębnych przepisach
 4. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami,
 5. dopuszczanie do użytku "Szkolnego zestawu programów";po zaopiniowaniu go przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Szkoły,
 6. ustalenie szkolnego planu nauczania dla danego etapu edukacyjnego z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego,
 7. podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów,
 8. występowanie do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły gdy:

1)      notorycznie łamie on przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane w regulaminie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów,

2)      zachowuje się w sposób demoralizujący, bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów,

3)      dopuszcza się czynów naruszających prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszanie;

 

 1. kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego,
 2. organizowanie warunków do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka,
 3. kontrolowanie przestrzegania postanowień Statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów
 4. realizowanie uchwał Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym,
 5. rozstrzyganie spraw spornych i konfliktowych pomiędzy organami szkoły,
 6. powierzenie stanowiska wicedyrektora i odwoływanie z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkoły oraz Rady Pedagogicznej,
 7. przyznawanie nagród i wymierzanie kar pracownikom szkoły,
 8. tworzenie Rady Szkoły pierwszej kadencji,
 9. realizowanie pozostałych zadań wynikających z ustawy - Karta Nauczyciela;

  2.   w zakresie spraw organizacyjnych:

 1. przygotowywanie projektu "Planu pracy szkoły",
 2. opracowywanie "Arkusza organizacyjnego szkoły" z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania;
 3. ustalenie "Tygodniowego rozkładu zajęć";
 4. podejmowanie decyzji o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami.
 5.  Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, Rady rodziców zakresie SU może ustalic dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczym zakresie wymiarze do 6 dni.

 

 

  3.   w zakresie spraw finansowych:

 1. opracowywanie "Planu finansowego" szkoły i przedstawianie go do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej,
 2. realizowanie "Planu finansowego", w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej za pośrednictwem Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie;

  4.   w zakresie spraw administracyjno - gospodarczych oraz biurowych:

4.1  sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno - gospodarczą szkoły, organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,

 1. organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkoły,
 2. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,
 3. organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno - remontowych,
 4. organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego;

  5.   w zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:

 1. zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w szkole porządku oraz dbałości o jej czystość i estetykę,
 3. wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.

  6.   Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami.

6.1 W zakresie tym dyrektor w szczególności:

 1. decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
 2. decyduje o przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
 3. decyduje po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń , nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,
 4. określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników szkoły zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,
 5. współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, a w szczególności:

6.2   zasięga opinii w sprawach organizacji pracy szkoły,

6.3   ustala w porozumieniu ze związkami zawodowymi:

 1. zasady i kryteria oceny wyników pracy nauczyciela dla określenia wysokości dodatku motywacyjnego,
 2. regulaminy: pracy, premiowania, nagradzania pracowników szkoły, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

6.4   ustala “Plan urlopów pracowników szkoły nie będących nauczycielami”,

6.5  administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie ustalonym regulaminem i na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa.

  7.   Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

7.1 W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z Radą Szkoły(jeżeli       w szkole nie działa Rada Szkoły to jej kompetencje przejmuje Rada Pedagogiczna), Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, w szczególności:

 1. przedstawia Radzie Szkoły oraz Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,
 2. składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji “Planu pracy szkoły’
 3. udziela Radzie Rodziców informacji o działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły,
 4. składa organowi prowadzącemu okresowe sprawozdania z nadzoru pedagogicznego.

7.2 Dyrektor wykonuje też inne zadania określone przepisami prawa.

 

 

 

1.2 Rada Pedagogiczna

1.2.1 W szkole funkcjonuje jedna Rada Pedagogiczna, której członkami są

         wszyscy nauczyciele.

1.2.2        Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą:

 1. zatwierdzenie "Programu rozwoju szkoły" po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły;
 2. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Szkoły;
 4. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 5. przyjęcie “Wewnątrzszkolnego systemu oceniania”,  po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, ostatecznego przyjęcia WSO dokonuje Rada Szkoły;
 6. zatwierdzenie "Programu wychowawczego szkoły"; opracowanego przy współudziale Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego;
 7. przyjmowanie sprawozdania dyrektora z monitorowania pracy szkoły oraz prowadzonego nadzoru pedagogicznego.

1.2.3        do kompetencji opiniujących Rady Pedagogicznej należy opiniowanie:

 1. organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza "Szkolnego zestawu programów" oraz "Tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych"
 2. projektu "Planu finansowego szkoły",
 3. wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
 4. propozycji dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach
 5. wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 6. propozycji dotyczących kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole.

1.2.4 Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela    ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.

1.2.5 Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmiany i zatwierdza go.

1.2.6        Szczegółowe zasady działalności Rady Pedagogicznej określa regulamin Rady Pedagogicznej.

 

 

1.3         Rada Rodziców

1.4.1 Rada Rodziców stanowiąca samorządną reprezentację rodziców działa  zgodnie z opracowanym przez siebie regulaminem:

 1. występuje w imieniu rodziców do Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, opiniuje sprawy związane z życiem szkoły;
 2. uczestniczy w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły;
 3. współdziała w realizacji podstaw programowych kształcenia, Programu Wychowawczego Szkoły oraz zadań opiekuńczych;
 4. organizuje działalność podnoszącą kulturę pedagogiczną w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym;
 5. uczestniczy w planowaniu wydatków szkoły i podejmuje działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, zwłaszcza na działalność opiekuńczo - wychowawczą;
 6. gromadzi własne fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł, wydatkuje je zgodnie z regulaminem.

 

 

1.4         Samorząd Uczniowski

1.5.1 Samorząd uczniowski jest organem reprezentującym ogół uczniów i działa zgodnie z własnym regulaminem:

 1.  
  1. przedstawia innym organom wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły;
  2. wypowiada się na temat realizacji Konwencji Praw Dziecka na terenie szkoły;
  3. organizuje działalność kulturalno - rozrywkową uczniów w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;
  4. korzysta z możliwości przekazywania informacji wszystkimi dostępnymi sposobami innym organom szkoły;
  5. współdziała z innymi samorządami uczniowskimi na terenie miasta, powiatu, województwa, kraju;
  6. dokonuje wyboru opiekuna SU

 

 

2. Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

2.1 Wszystkim organom szkoły zapewnia się:

 1. możliwość działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty i statutem szkoły,
 2. umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły,
 3. bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

2.2 Ustala się następujące zasady współdziałania organów szkoły:

 1. każdy organ szkoły może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów szkoły, proponując opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego,
 2. organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów,
 3. dyrektor szkoły zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania każdemu organowi szkoły wykazu ich kompetencji, opracowanego na podstawie ustaw oświatowych i niniejszego statutu,
 4. uchwały organów szkoły, prawomocnie podjęte w ramach kompetencji własnych podaje się do ogólnej wiadomości w szkole, w formie tekstów uchwał zapisanych w ich dokumentacji. 
 5. Sytuacje konfliktowe pomiędzy poszczególnymi organami rozwiązywane są w drodze dyskusji i negocjacji.
 6. W wypadku nie uzyskania porozumienia Dyrektor Szkoły ma głos rozstrzygający w sporach.

 

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

 § 1

 

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej okrągłej, metalowej o średnicy

30 mm z orłem w koronie i napisem w otoku w następującym brzmieniu:

Szkoła Podstawowa w Uszczynie (używana do stemplowania świadectw szkolnych)

 

 1. Szkoła używa pieczęci metalowej małej z orłem w koronie i napisem w otoku :

Szkoła Podstawowa w Uszczynie (używana do stemplowania                    legitymacji)

 

 

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej podłużnej w brzmieniu :

 

 

Szkoła Podstawowa

w Uszczynie

97-330 Sulejów  tel 0-44 6463937

NIP 771-25-06-550, Reg. 001229727

 

 

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami .

 

 1. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.

 

 1. Wszystkie spory w zakresie interpretacji i stosowania statutu rozstrzyga dyrektor szkoły.

W przypadkach istotnych dyrektor rozstrzyga problemy w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i  Radą Rodziców. Dyrektor może zwrócić się o pomoc prawną do organu prowadzącego szkołę.

 

 1. Statut nowelizuje Rada Pedagogiczna.                 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Rada Pedagogiczna
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 listopada 2011 22:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Kwiecień
Ilość wyświetleń: 1809
09 listopada 2011 22:31 (Zbigniew Kwiecień) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl