Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa w Uszczynie
http://spuszczyn.biposwiata.pl

09 listopada 2011 22:35

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW.

XI. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW, RODZAJE KAR I NAGRÓD STOSOWANYCH WOBEC UCZNIÓW.

§ 1

 

Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski ustalają szczegółowe prawa i obowiązki uczniów przy zachowaniu następujących zasad:

 

Uczeń ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;
 3. korzystania z doraźnej pomocy medycznej oraz materialnej, według ustalonych przez władze i szkołę przepisów, zasad i funduszy;
 4. życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, swobody, wyrażania myśli i przekonań dotyczących w szczególności życia klasy, szkoły, a także światopoglądowych i religijnych;
 5. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów oraz reprezentowania klasy lub szkoły we współzawodnictwie nauce, w konkursach przedmiotowych i tematycznych;
 6. pomocy w przypadku trudności w nauce;
 7. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, pomocy dydaktycznych, księgozbioru biblioteki szkolnej podczas zajęć pozalekcyjnych oraz korzystania ze świetlicy szkolnej w czasie nie objętym lekcjami;
 8. wpływania na życie szkolne przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających na terenie szkoły;
 9. wyrażania swoich wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskania na nie odpowiedzi oraz swobody wyrażania swoich myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym praw innych osób;
 10. odwołania się w sprawach do wychowawcy, samorządu klasowego lub uczniowskiego, dyrektora, a w dalszej kolejności do nadrzędnych władz oświatowych;
 11. uczestniczenia w organizowanych formach wypoczynku w czasie ferii szkolnych i wakacji oraz do udziału w imprezach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych organizowanych na terenie szkoły;
 12. sprawiedliwego i obiektywnego oceniania;
 13. powiadomienia najpóźniej na siedem dni przed terminem o przewidywanej tematyce i czasie prac klasowych i sprawdzianów;
 14. uczestniczenia tylko w jednej całogodzinnej pracy klasowej lub całogodzinnym sprawdzianie w ciągu dnia lekcyjnego. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone dwie prace klasowe lub sprawdziany. Kartkówka jako forma kontroli wiadomości maksymalnie z ostatnich trzech lekcji, może być niezapowiedziana, jeśli jej czas nie przekracza 15 minut;
 15. poznania oceny zwrotu prac klasowych lub sprawdzianów w terminie 2 tygodni od czasu ich pisania. Dopiero po jej otrzymaniu uczeń może pisać następna pracę z tego przedmiotu;
 16. poinformowanie przez nauczycieli przedmiotów co najmniej na 7 przed datą zebrania kwalifikacyjnego lub promocyjnego rady pedagogicznej o ustalonych dla niego ocenach;
 17. składania samemu lub przez rodziców podania o egzamin sprawdzający, jeśli zaproponowana przez nauczyciela ocena okresowa jest jego zdaniem nieadekwatna do posiadanych wiadomości lub umiejętności. Zasady i sposób egzaminów normują oddzielne przepisy;
 18. ustalenia w toku narady wychowawczej oceny ze sprawowania, w której powinna wystąpić:
  • samoocena ucznia rozumiana jako prawo wyrażania opinii o własnym zachowaniu i postępowaniu,
  • ocena zespołu uczniowskiego rozumiana jako opinia klasy,
  • ocena wychowawcy klasy uwzględniająca opinię o uczniu wydaną przez innych nauczycieli,

 

§ 2

 

1. Uczeń ma obowiązek:

 1. przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły;
 2. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i życiu szkoły;
 3. uzupełniania braków wynikających z nieobecności w szkole (w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły);
 4. dostarczenia usprawiedliwienia nieobecności w wyznaczonym terminie (7 dni od powrotu do szkoły);
 5. godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz;
 6. szanowania przekonań, poglądów i godności drugiego człowieka;
 7. przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zajęć, przerw i zabaw;
 8. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły;
 9. dbania o własne zdrowie i higienę;
 10. dbania o mienie szkoły; w przypadku zniszczenia, dewastacji mienia, rodzice ucznia (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność materialną za zaistniałe zniszczenia i uszkodzenia;
 11. reagowania na zło i krzywdę zauważoną w szkole i poza nią;
 12. odrzucania negatywnych wzorców zachowań, używek i narkotyków;
 13. bycia odpowiedzialnym za własne życie i rozwój osobowości;

§ 3

 

I Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie:

 

 1. uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,
 2. grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji,
 3. imprez okolicznościowych, jeżeli decyzję podejmie wychowawca klasy lub rada pedagogiczna

 

 

 

II Przez strój galowy należy rozumieć:

 

 1. dla dziewcząt – granatowa lub czarna spódnica (spodnie) i biała bluzka,
 2. dla chłopców – granatowe lub czarne spodnie i biała koszula,

 

§ 4

 

Procedury korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych:

 

 

§ 5

Zasady rekrutacji pocztu flagowego


Osoby do Pocztu Flagowego mogą zgłaszać wszystkie organy szkoły, spośród uczniów klas programowo o jeden etap nauczania niższych niż najstarsza, do 10 czerwca danego roku szkolnego. Skład Pocztu Flagowego zatwierdza Rada Pedagogiczna na posiedzeniu klasyfikacyjnym, wybierając uczniów najbardziej godnych tej funkcji, w liczbie 3 osób (dwóch chłopców i jedna dziewczynka) .

Jeżeli ze względów kondycyjnych lub innych, osoba zatwierdzona nie może pełnić swoich obowiązków, jego obowiązki reprezentacyjne przejmuje kolejna osoba nominowana do tej funkcji.

 

Za niewłaściwe realizowanie obowiązków flagowego, a w szczególności braku należytego szacunku dla flagi i nieprzestrzegania ceremoniału, a także innych uchybień regulaminu szkolnego, uczeń może być odwołany z funkcji na wniosek wychowawcy lub innego uprawnionego organu szkoły po zatwierdzeniu wniosku przez Radę Pedagogiczną. Od decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły.

 

Insygnia pocztu flagowego

 

Kołnierz ani nic innego nie może zasłaniać biało-czerwonej szarfy.

 

Ubiór pocztu flagowego

Gdy uroczystości z udziałem pocztu odbywają się na zewnątrz budynku w trudnych warunkach pogodowych, dopuszczalny jest inny taktowny strój. W przypadku, gdy poczet uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub gdy ogłoszono żałobę narodową, sztandar zostaje udekorowany czarnym kirem.

 

Sposób udekorowania kirem


Wstęga czarnej materii zaczynająca się w lewym górnym rogu, a kończąca w połowie dolnej czerwonej materii flagi, czyli na długości trzech czwartych płachty naszego sztandaru.

 

Udział sztandaru w uroczystościach

 


Ceremoniał ślubowania klas pierwszych i absolwentów

 

Rota ślubowania klas pierwszych
Uroczyście przyrzekamy,że uczynimy wszystko, aby być godnym miana ucznia tej szkoły.

Ślubuję uroczyście:

 

 

Rota ślubowania absolwentów

My absolwentki i absolwenci Szkoły Podstawowej w Uszczynie
przyrzekamy uroczyście:

swą właściwą postawą, uczciwą pracą i społecznym zaangażowaniem przyczyniać się zawsze do rozwoju Ojczyzny,

§ 6

 

Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski ustalają rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów:

 

 

Nagrody stosowane wobec uczniów:

 1. pochwała wychowawcy klasy;
 2. pochwała dyrektora szkoły;
 3. pochwała wyrażona przez dyrektora szkoły publicznie wobec uczniów;
 4. świadectwo z czerwonym paskiem;
 5. za roczne bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu uczniowie mogą otrzymać nagrody książkowe,
 6. nagrody rzeczowe za udział w różnych konkursach…

 

§ 7

 

 1. 1.      Ustala się następujące formy karania uczniów:
 1.  
  1. upomnienie nauczyciela lub Wychowawcy wobec klasy;
  2. rozmowa ostrzegawcza Wychowawcy klasy z uczniem;
  3. upomnienie lub nagana ustna Dyrektora w obecności Wychowawcy;
  4.  rozmowa ostrzegawcza Dyrekcji Szkoły;
  5. zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły, do udziału w imprezach klasowych lub szkolnych na określony czas;
  6. upomnienie lub nagana Dyrektora na apelu wobec uczniów szkoły, z przekazaniem pisemnej informacji do rodziców, za którą odpowiedzialny jest Wychowawca;
  7. upomnienie lub nagana Dyrektora na apelu wobec uczniów szkoły, z przekazaniem pisemnej informacji do rodziców, za którą odpowiedzialny jest Wychowawca oraz z wpisaniem do dokumentacji przebiegu nauczania ucznia.
  8. wnioskowanie do Kuratora Oświaty o przeniesienie do innej szkoły w przypadku:

- kiedy uczeń swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia innych uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

- ma demoralizujący wpływ na innych (narkotyki, alkoholizm, wyłudzanie i inne naganne zjawiska.)

 1.  
  1. wnioskowanie do Sądu o przydzielenie uczniowi Kuratora Sądowego lub o umieszczenie go w Zakładzie Wychowawczym.

 

 

 

 

 1. 1.      Tryb odwoławczy.

 

 1. Uczeń może odwołać się na piśmie od wymierzonej kary do Dyrektora Szkoły w ciągu 7 dni od jej orzeczenia.
 2. Odwołanie rozpatruje komisja w składzie: Dyrektor Szkoły, Wychowawca Klasy, przedstawiciel Rady Pedagogicznej, przedstawiciel Rady Rodziców przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.
 3. Kara może zostać zawieszona lub anulowana przez Dyrektora Szkoły po rozpatrzeniu sprawy przez Komisję w ciągu tygodnia od złożenia odwołania, o czym informuje się ucznia na piśmie.
 4. Wychowawca klasy może dokonać zmiany oceny zachowania ucznia, który po poinformowaniu go o wystawionej ocenie popełnił poważne przewinienie.
 5. W przypadku przeniesienia do innej placówki decyzję podejmuje odnośny Kurator Oświaty na wniosek dyrektora szkoły, a tryb odwoławczy jest zgodny z KPA.
 6. Po przejściu określonych trybów odwoławczych decyzja jest ostateczną.

§ 8

 

                                 1.         W szkole nie stosuje się kar naruszających nietykalność cielesną i godność osobistą ucznia.

§ 9

 

                                 1.         Członkowie Samorządu Uczniowskiego i Samorządu Klasowego występujący w obronie praw uczniowskich mają zagwarantowaną pomoc i opiekę ze strony Dyrekcji Szkoły i Rady Rodziców.

 

§ 10

 

                                   1.         Rozstrzyganie sporów i nieporozumień na terenie szkoły:

 1. spory i nieporozumienia między uczniami jednej klasy rozstrzyga Wychowawca, jeżeli to konieczne w porozumieniu z Samorządem Klasowym i zainteresowanymi Rodzicami,
 2. spory między uczniami różnych klas rozstrzygają Wychowawcy tych klas, jeżeli to konieczne przy udziale Samorządów Klasowych, zainteresowanych Rodziców
 3. nieporozumienia między uczniem a nauczycielem rozstrzyga Dyrektor Szkoły przy współudziale Wychowawcy klasy i Samorządu Uczniowskiego,
 4. nieporozumienia wynikłe między Rodzicem a Nauczycielem rozstrzyga Dyrektor Szkoły,
 5. zaistniałe nieporozumienie może zgłosić każda ze stron konfliktu lub Wychowawca klasy bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły
 6. sprawa powinna zostać rozpatrzona w obecności obu zainteresowanych stron w terminie możliwie jak najkrótszym.

§ 11

                                 1.         W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej wprowadza się:

 1. zakaz przebywania na terenie szkoły osób obcych, nie będących najbliższą rodziną uczniów;
 2. zakaz wychodzenia w czasie pobytu w szkole poza teren posesji szkoły;
 3. zakaz przynoszenia przez uczniów przedmiotów nie będących wyposażeniem szkolnym, a mogących zagrażać bezpieczeństwu i spokojowi innych; przedmioty te będą zabierane i zwracane wyłącznie rodzicom uczniów.
 4. dyżury nauczycieli;

 

                                 2.         Zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich:

 1. dyżury pełnione są wg grafiku zatwierdzonego przez dyrektora szkoły;
 2. początek dyżuru - na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć, w ciągu dnia - podczas przerw międzylekcyjnych,
 3. nauczyciel wyznaczony do pełnienia dyżuru zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczniów na korytarzu, w sanitariatach, na boisku szkolnym,
 4. nauczyciel jest odpowiedzialny za punktualne wyjście na dyżur,
 5. nauczyciele wychowania fizycznego odpowiadają za porządek i dyscyplinę w szatniach, przy sali gimnastycznej
 6. za nieobecnych nauczycieli dyrektor szkoły wyznacza na dyżur nauczyciela w zastępstwie.

                                 3.         Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do ochrony uczniów przed przemocą, demoralizacją i uzależnieniami poprzez niezwłoczne informowanie dyrektora o przebywaniu na terenie posesji szkoły osób podejrzanych o rozprowadzanie narkotyków, nakłanianie uczniów do picia alkoholu, stosowanie przemocy i wymuszanie pieniędzy.

 

§ 12

 

 1. Obowiązują następujące zasady stroju szkolnego i wyglądu ucznia:
  1. ubiór estetyczny, czysty, funkcjonalny strój codzienny: dowolny, ale nie ekstrawagancki;
  2. strój sportowy obowiązujący na zajęciach w - f - ustalany z nauczycielem
  3. strój galowy: białe bluzki-koszule, granatowe-czarne spodnie i spódnice ewentualnie granatowe- czarne swetry, garnitury, garsonki itp.
  4. strój galowy obowiązuje na wszystkich uroczystościach szkolnych;
  5. na uroczystościach szkolnych w sali gimnastycznej obowiązuje miękkie lub gimnastyczne obuwie
 2. Uczesanie ucznia powinno być estetyczne i funkcjonalne, nie powinno ono przeszkadzać podczas pracy (opadać na oczy)
 3. Dziewczęta i chłopców wchodzących w skład grupy flagowej obowiązuje strój galowy, który w szczegółach ustalany jest co roku z zainteresowanymi uczniami.
 4. Wyklucza się wnoszenie wierzchniego okrycia do sal lekcyjnych.

 

§ 13

 

 1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. biżuterię przynoszoną przez uczniów do szkoły, jej zgubienie, zniszczenie oraz ewentualne uszkodzenia ciała wynikłe z noszenia tej biżuterii;
 2. spory wynikłe między uczniami bądź rodzicami spowodowane tzw. "handlem" przedmiotami przynoszonymi przez uczniów z domu do szkoły; sprawy te rozstrzygają: zainteresowani rodzice, ewentualnie Policja.

 

 1. Usprawiedliwienie, w związku z nieobecnością na zajęciach uczeń jest zobowiązany dostarczyć
 1. Wychowawcy klasy w ciągu 7 dni od dnia powrotu do szkoły. Brak usprawiedliwienia po 7 dniach daje Wychowawcy podstawę do uznania nieobecności za nieusprawiedliwioną.
 2. W wypadku nieobecności Wychowawcy uczeń przekazuje usprawiedliwienie innemu nauczycielowi lub Dyrektorowi Szkoły, którzy przechowują je do czasu powrotu wychowawcy.